szombat, 2014. április 19. 21:54, Nézettség: 1041

Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreinket az ünnepi alkalmakra!   Adjunk hálát együtt Isten kimondhatatlan szeretetéért, a feltámadásért, az új élet lehetőségéért! A Mester üzeni: Az én időm közel van. Nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal.

Képek

péntek, 2014. április 4. 18:34
BABA-MAMA TALÁLKOZÓRA

hívjuk szeretettel a kismamákat gyermekeikkel együtt

április 8-án, kedd délután 18:00 órától!

Lehetőség nyílik beszélgetésre, miközben a gyerekek együtt eljátszanak a rendelkezésre álló játékokkal.

Szeretettel várjuk!
szerda, 2014. február 12. 14:50, Nézettség: 958

  Kedves Szülők, Nagyszülők!   Az idei év első GYEREKKLUBJÁRA 2014. február 15-én, szombaton 10 órakor kerül sor. A téma: Mózes Midján földjén. Az alkalom üzenetei, amikről beszélni fogunk a gyerekeiknek: „Isten gondoskodik: bízd rá magad!  Isten a nehézségekkel is tanítani akar.Jótett helyébe jót várj.

szerda, 2014. február 12. 11:58, Nézettség: 1165

HÁZASSÁGUNKÉRT!   Hiába halljuk ezerszer, hogy egy házasságot csak úgy lehet életben tartani, ha rendszeresen gondozzuk, valahogy elengedjük a fülünk mellett. Az élet pörög, nincs idő megállni. Ezer és ezer dolognak akarunk megfelelni, így ez az utolsó, amire pénzt, energiát áldozunk.

csütörtök, 2014. január 16. 17:14, Nézettség: 1229

IMAHÉT a Krisztus-hívők egységéért 2014. január 19–26. minden este 18.00 órától MÁRIA-TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN, melyet szeretetvendégség követ   1.

csütörtök, 2014. január 16. 17:19
6. nap: Együtt keressük az egységet
Bír 4,1‒9 Ha velem jössz, elmegyek
Zsolt 34,1‒14 Keressétek a békét, és kövessétek
1Kor 1,10‒15 Ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz
Lk 22,24‒30 Ezután versengés is támadt közöttük
Az 1Kor 1,12‒13-ban olvasható széthúzás egyúttal az evangélium meghamisítását is jelenti, s ez ellenkezik Krisztus hívásával. Akkor léptünk egyet az egység helyreállítása felé, ha beismerjük ellentéteinket és széthúzásunkat, ahogy ezt a Kloé emberei tették.
Ahol pedig ellentétek és szakadások vannak, ott az olyan asszonyok, mint Debora és Kloé felemelik prófétai szavukat, és ráébresztenek minket, hogy meg kell békülnünk. Egy-egy ilyen prófétai hang arra is alkalmassá tesz minket, hogy miután újból egységre jutottunk, elinduljunk a közös cselekvés útján.
Azzal a törekvésünkkel, hogy egy értelemmel és egy véleményen legyünk, Isten egyúttal arra hív minket, hogy „keressük és kövessük a békességet” – ahogy mai zsoltárunk tanítja.
• Emlékszünk-e olyan esetre, amikor egyházunkban egy fájdalmas nézetkülönbséget nevén neveztek, s ezzel újra indulhatott fáradozásunk a teljesebb egységért?
• Milyen kérdések okoznak feszültséget közöttünk, akik magunkat Krisztus egy testének tartjuk? Milyen lehetőségeket látunk az egység megteremtésére?
csütörtök, 2014. január 16. 17:19
7. nap: Együtt tartozunk Krisztushoz
Ézs 19,19‒25 Az Isten Megváltót küld népének
Zsolt 139,1‒12 Hová menjek, lelked elől?
1Kor 12,12‒26 Ha szenved az egyik tag…Ha megbecsülésben részesül az egyik tag…
Mk 9,38‒41 Aki nincs ellenünk, az mellettünk van
Ézsaiás látomása arról a napról szól, amikor majd egyiptomiak és asszírok, Izraellel együtt, mint egy nép fogják imádni Istent. A keresztyén egység Istennek az egész emberiség, sőt: az egész világegyetem egységét célzó világtervének része. Imádkozzunk, hogy jöjjön el az a nap, amikor az egy hit közösségében, egy úrvacsorai közösségben fogunk Istenhez imádkozni.
Isten sokféle felekezeti hagyomány ajándékával áldott meg minket. Ha elismerjük egymás ilyen ajándékait, akkor már előbbre jutottunk a látható egység útján.
Keresztségünk eggyé tett minket Krisztusban. Mi megbecsüljük saját egyházunkat, de Pál apostol arra emlékeztet, hogy mindannyian, akik az Úr nevét hívjuk segítségül, egyek vagyunk Krisztusban, mint egy test tagjai. Ezért nincs jogunk senkinek azt mondani: „Nincs rád szükségem” (1Kor 12,21).
• Mi a jele annak, hogy „Krisztushoz tartozunk”?
• Hogyan szoktunk a „Krisztushoz tartozás” hitvallásával visszaélni, s ezáltal egység helyett szakadást okozni?
csütörtök, 2014. január 16. 17:19
8. nap: Együtt hirdetjük az evangéliumot
Ézs 61,1‒4 Az Úrnak lelke elküldött, hogy örömhírt vigyek
Zsolt 145,1‒7 Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet
1Kor 15,1‒8 Hirdettem nektek az evangéliumot, amelyet be is fogadtatok
Lk 4,14‒21 Ma beteljesedett ez az írás fületek hallatára
Együtt hirdetjük újból az Ézsaiás által prófétált evangéliumot, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban beteljesedett, amelyet Pál apostol prédikált, az egyház pedig befogadott. Becsületesen tudomásul vesszük, milyen felekezeti sajátosságaink és különbözőségeink vannak, de nem tévesztjük szem elől közös feladatunkat, a Jézus Krisztus evangéliumának hirdetését sem.
Pál apostol azért küldetett, hogy „hirdesse az evangéliumot, de nem bölcselkedő beszéddel, nehogy a Krisztus keresztje elveszítse erejét” (1Kor 1,17). Az egységhez vezető utat csak a kereszt erejében találhatjuk meg.
Az általunk hirdetett evangélium csak úgy lesz nekünk kézzel fogható és fontos hír, ha tanúsítani tudjuk, milyen hatást gyakorolt Jézus Krisztus a mi életünkre és gyülekezetünk életére.
• Hogyan fonódott össze az evangélium, amit mi kaptunk, az evangéliumot közvetítő emberek és korok művelődési és történelmi külsőségeivel?
• Ez az összefonódás akadályozta-e, s akadályozza-e ma is az egységet?
• Vajon hogyan válhatunk az evangélium hitelesebb tanúivá, ha erősödik a Krisztusban való egység?
kedd, 2013. október 29. 09:24, Nézettség: 1209

Szeretettel meghívjunk házastárssával együtt egy HÁZASSÁGGONDOZÓ előadássorozatra, 2013. november 4-6 között a Mária-téri Református Templomba (str. Timotei Cipariu nr.1.), minden este 6 órai kezdettel.   Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus előadásaiban a férfi és nő közötti különbözőségekre és azok biblikus áthidalására, a konfliktusok Isten szerinti megoldására hívja fel.

Képek

csütörtök, 2013. október 3. 11:26, Nézettség: 980

A Heidelbergi Káté 450. évfordulója alkalmával maratoni felolvasást tartunk Temesváron. Jelentkezzenek: ifjak, vének,volt konfirmandusok vagy jövendőbeliek,iskolások, tanítók, tanárok, testvérek, barátok, házaspárok, gyülekezeti tagok, presbiterek, nőszövetségi tagok, kórustagok, színművészek, egyéni vállalkozók, stb.

szerda, 2013. szeptember 18. 09:59
Kedves Családok! Édesapák, Édesanyák, Gyerekek, Nagyszülők!
Kedves Ifjak és Idősek!

Itt van az ősz, itt van ujra, S szép, mint mindig, énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból Szeretem, de szeretem – mondja a költő. Egy szép időszak kezdődik el újra mindannyiunk számára. Nem csak az ősz varázslatos szépsége az, amit szeretünk, szerethetünk, hanem az a sok nyitott ajtó is, amin át belépve egy új világ tárulkozik elénk. Hisz az új osztály, vagy éppen osztáytársak, az új tankönyvek, az új tanárok, a még fel nem fedezett ismeretek tömkelege mind előttetek áll. Az iskolai tanítással együtt újra átrendeződik mindannyiunk életvitele is: gyerekeké, szülőké, nagyszülőké, és még a városi forgalom is.
Gyülekezetünkben is újra indulnak azok a körök, amelyek a nyári szünidő alatt megálltak.
szerda, 2013. szeptember 18. 09:59
Drága Édesapák és Édesanyák,
tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy gyermekeiteknek lelkileg is mindent megadjatok. Felelősségetek, hogy elsősorban a családban tanítsátok példátokkal és szóval is gyermekeiteket Isten nagyságos dolgaira. Már kicsi koruktól kezdve imádkozzatok velük együtt, csepegtessétek be az Ige jó magvait kicsi szívükbe, hogy felnövekedve azok kikeljenek és jó gyümölcsöt hozzanak a maguk idejében. A különböző gyülekezeti alkalmakon is ezt igyekszünk tenni. Ezért legyetek jó példák Ti magatok ebben, és gyertek, kezüket megfogva, együtt épülni, növekedni hitetekben. Jöjjetek Énhozzám mindnyájan (Máté 11,28), mondja Jézus, illetve engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Márk10,14.15), Bizony, így szól az ÚR: Engem keressetek és éltek! (Ámos 5,4). Ezért igyekezzünk minden alkalmat megragadni, az alkalmakat áron is megvenni, mert a napok gonoszok (Ef 5,16). Mit jelent, hogy a napok gonoszok? Azt jelenti, hogy nem ismétlődnek vég nélkül. Az ördög el akarja hitetni velünk, hogy nyugodtan elhalaszthatjuk a döntéseink megvalósítását későbbre is, hiszen lesz még arra alkalom. Honnan tudjuk? Egyáltalán nem bizonyos, hogy mindenre lesz még sok alkalom. És a sok az hány? És melyik lesz az utolsó? És azt ki mondja meg? Józanul számolnunk kell ezzel, mert az alkalom az minősített időt jelent. Amikor az időben megjelenik valami isteni tartalom. Ilyenkor van, hogy néhány perc alatt több történik velünk, mint máskor esztendők alatt. Néhány másodperc vagy perc alatt, egy istentiszteleten, egy vasárnapi iskolában, egy ifin, olyasmit adhat, vagy mondhat Isten, ami kihat az egész életünkre. Más megvilágításba helyezi a múltunkat, és bevilágítja az egész jövőnket. Ezek az alkalmak ritkán ismétlődnek. Vegyük komolyan ezeket az Istentől megkészített alkalmakat, melyek mindegyikére mi magunk is imádkozva készülünk.
szerda, 2013. szeptember 18. 09:59
GYEREKKLUB: minden hónap első szombatján a templomban, és minden hónap utolsó szombatján a JÁTSZÓ HÁZBAN:
SZEPT. 28. JÁTSZÓHÁZ ÉS GYEREKKLUB
OKT. 5. GYEREKKLUB
OKT. 26. JÁTSZÓHÁZ ÉS GYEREKKLUB
NOV. 2 GYEREKKLUB
NOV. 30. JÁTSZÓHÁZ ÉS GYEREKKLUB
DEC. 7 GYEREKKLUB
szerda, 2013. szeptember 18. 10:00
CSALÁDOS ISTENTISZTELET, minden hónapban egyszer, a GYEREKKLUB-os hétvégét követő vasárnapon
szeptember 15.
október 6.
november 3.
december. 8.
december 22.
szerda, 2013. szeptember 18. 10:00
I ÉVES KÁTÉ CSOPORT, hetente, megbeszélés szerint
Szeptember 15. első találkozó a szülőkkel és gyerekeikkel a tanévnyitó istentisztelet után

II ÉVES KÁTÉ CSOPORT, hetente, megbeszélés szerint
Szeptember 15. találkozó a szülőkkel és gyerekeikkel a tanévnyitó istentisztelet után

NAGY IFI-DÁNIEL-IFI hetente, szerda 19.00
KIS IFI-DÁVID-IFI hetente, péntek 18.00

IFI ISTENTISZTELETEK:
okt 13. vas du. 18.00 TANÉVNYITÓ IFI ISTENTISZTELET, Mike Pál, ÉLŐ KÖVEK együttes énekel
november 10.: du. 17.00 Bódis Ferenc, végvári ifjúság énekel
december 1. Advent 1 úrvacsorás ist. . Te-ifid énekel
szerda, 2013. szeptember 18. 10:00
NŐSZÖVETSÉG: minden csütörtök 17.00
Megyei Nőszövetségi Nap - szeptember 28. Újszentes

FÉRFI BIBLIAKÖR: kéthetente csütörtök 18.00
Férfikörös hétvége – szeptember 20-21 Kladova

BABA-MAMA KÖR – 2 hetente

BABA-MAMA TEMPLOM vasárnap 10.00

ÉNEKKAR – próbák megbeszélés szerint

IFI-ÉNEKKAR - próbák megbeszélés szerint

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET: szeptember 15. vasárnap de. 10.00

kedd, 2013. szeptember 10. 16:45, Nézettség: 1955

  Kedves Családok! Édesapák, Édesanyák, Gyerekek, Nagyszülők!Kedves Ifjak és Idősek!Itt van az ősz, itt van ujra, S szép, mint mindig, énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból Szeretem, de szeretem – mondja a költő. Egy szép időszak kezdődik el újra mindannyiunk számára.

hétfő, 2013. szeptember 2. 15:31, Nézettség: 602

Kedves Gyermekek, Fiatalok!   2O13. szeptember 28-án Pintér Béla koncert lesz Temesváron a Diák Házban, délután 13.00 órai kezdettel, a Játszóház és GYERMEKKLUB-ot követően!         Pintér Béla gyerekeknek, fiataloknak és felnötteknek szóló dalokkal készül. 

31 bejegyzés | 2 / 4 oldal