Fotó megjegyzések

Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 13. 14:28
Néha a vágyaink elérése érdekében fejest ugrunk a jeges tengerbe is! A világ vágyakozása megöli a hívő lelkét! Ezeket pedig kerüld!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 13. 14:18
"Legyek én gyertya,csendes eszköz,szolgája az égi fénynek,Hogy ha Istenem úgy akarja,ne tudjam kiért,s kikért égek."
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 13. 14:08
"BOLDOG,
akinek hűtlensége megbocsáttatott,
vétke eltöröltetett.
Boldog ember az,
akinek az ÚR nem rója fel a bűnét,
és nincs lelkében álnokság.
Míg hallgattam,
kiszáradtak csontjaim,
egész nap jajgatnom kellett.
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed,
erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.
Addig,amíg:
Megvallottam Neked vétkemet,
bűneimet nem takargattam.
Elhatároztam,hogy
bevallom hűtlenségemet az Úrnak,
és Te megbocsátottad bűnömet,
amit vétettem" .
Zsoltárok 32:1-5.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 13. 13:58
Búsan megy az Isten anyja
1. Búsan megy az Isten anyja, szívén viszi szent fiát,
De sok ember nem hallja meg szálláskereső szavát.
Jó emberek engedjetek házatokba beszállni,
Ne kelljen az éjszakában szent fiammal kint fázni!
2. Nyissátok meg házatoknak, szíveteknek ajtaját!
Kopogtat a kis Jézuska, szállást kér a szent család.
Boldog ki a szívét, házát őelőtte kitárja,
Azokat a mennyországba nyitott ajtóval várja.
3. Megáldja a házatokat, megszenteli szíveket,
Békét hoz a kis hajlékba, eltörli a könnyeket.
Vigaszt hoz a betegeknek, enyhíti a gondokat,
Érző szívvel meghallgatja minden panaszotokat.
4. Térj be hozzánk édes Jézus, boldogságos Szűzanya,
Szent Józseffel, nyitva áll már szívünk, házunk ajtaja.
Betlehemi pásztorokkal, térdre hullva imádunk,
Maradjatok áldástokkal, mindörökre minálunk!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 13. 13:32
Részlet, ll.RÁKÓCZI FERENC tollából.
"Zavarba jövök és elpirulok Uram,
ha fölidézem születésedet és körülményeit,
és ha az enyémre gondolok,
Te, az Isten, Teremtőm nekem, s a mindenségnek,
istállóban születtél én pedig palotában.
Téged ökör és szamár között szegény pásztorok,
engem, ki por és féreg vagyok a Te színed előtt,
-udvari emberek nyüzsgő tömege vett körül,
A Te szüleid szegények, az enyémek fejedelmek;
Te szegénységben jöttél a világra, én gazdagságban"
II. R.F.
"Azt fájlalom Istenem, hogy nem emlékszem arra, vajon szerettelek-e Téged, jóllehet tudom,
hogy mindennap reggel és este imádkoztam Hozzád".
II.R.F. később Megtért tiszta szívből...
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 13. 13:29
Szeretettel tartoztok egymásnak.
Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak a szeretettel — ezzel azonban mindannyian tartoztok egymásnak! Róma -13,8-
Aki szereti embertársát, az eleget tett a Törvény követeléseinek.
Jézus egyetlen új parancsolatot hagyott ránk,SZERESSÜNK!
Ha szeretjük embertársunkat ,semmit nem fogunk elkövetni ellene,amivel árthatnánk neki.
A szeretet nem tesz semmi olyat, amivel a másiknak ártana. Ezért a szeretet által töltjük be a Törvényt.-Róma 13,10-
Szeretet által!
„Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!”
A szeretet mindent legyőz,az egyetlen járható út, a szeretetben járás!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 13. 13:26
Jézus visszajön a Földre,
NAGY HATALOMMAL,
véglegesen.
De megvárja,
míg a lelkekben is
megszülethet és boldogíthat.
Beteljesíti az Atya Örök Tervét.
Amely ember várja Őt,
osztozni fog Vele,
a Mennyei Örömökben.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 13. 13:21
Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 13. 13:19
ISTEN ismeri érzéseidet , csalódottságodat , és látja a sebeidet , jobban , mint bárki más . ISTEN ismeri a jövődet , így Ő megtudja mondani , mire van szükséged , mit kell megtanulnod . ISTEN ismeri a hűségedet , mert Ő lát mindent , amit teszel . ISTEN ismeri a félelmeidet , és azt akarja , hogy add át neki az összes aggodalmadat .
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 13. 13:15
.
A SZERETETT LÉNY KÖZELSÉGE az öröm forrása. Az Úr nemcsak eljött, hanem megtestesült. Itt van az oltáron, jelen van bennem. Így hát az öröm bennem lakik. Meg kell találnom az Úr közelségét, akkor megtaláltam az örömet. Nem szabad engednem talmi szomorúságnak, mely egy-egy szúrós szóra serken érzékeny lelkemben; nem szabad engednem a lehangoltságnak, amely a bűnbe belekóstolt Ádám alaphangulata: hiszen itt van az én üdvözítő Istenem. Ez az egész földni élet nem akar más lenni, mint initiatio (beavatás) Isten örömébe.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 8. 14:36
december 8.

Imádkozzunk valamennyi szerzetesért, hogy felismerjék Máriában, milyen tökéletesen át tudja hatni az embert az isteni kegyelem!

Idézet az imaszándékhoz:
„Mária, szeplő és makula nélküli menyasszony, erősíts minket, amikor a szegényekért, az éhezőkért, a reménytelenekért, és mindazokért fáradozunk, akik nyitott szívvel keresik Fiadat.” Szent II. János Pál pápa imája nyomán
„Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet.
Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával, és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért,
Safar Bela
kedd, 2015. december 8. 14:36
hanem egyedül Érted Istenem!” Thomas Merton
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 8. 13:26
2015. december 8. – Kedd, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő:
Safar Bela
kedd, 2015. december 8. 13:27
a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38
Safar Bela
kedd, 2015. december 8. 13:32
Elmélkedés:

A mai nap evangéliuma Jézus fogantatásának eseményét írja le, amelyet
angyali üdvözletnek, Jézus születése hírüladásának nevezünk. A mindenható
Isten elküldi az általa kiválasztott leányhoz, a Názáretben élő Máriához
Gábor angyalt, hogy tudassa vele szándékát. Az üzenet felkérés Isten
részéről, hogy Mária legyen a Megváltó édesanyja. Mária a kezdeti
csodálkozás után elfogadja Isten akaratát, beleegyezik szándékába. E
beleegyezését követően foganta méhében a Szentlélektől, a Szentlélek
erejéből gyermekét, Jézust.
Safar Bela
kedd, 2015. december 8. 13:33
Ez a Jézus származását leíró szövegrész ne tévesszen meg minket! Ma
ugyanis nem az evangéliumban olvasott eseményt ünnepeljük, hanem Jézus
édesanyjának, Szűz Máriának szeplőtelen fogantatására emlékezünk, amely
sok évvel korábban, Mária születése előtt mintegy kilenc hónappal történt.
A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy Isten Máriát már létének első
pillanatában kiválasztotta sajátos, egyedi hivatására, és fogantatása
pillanatától kezdve megóvta őt a bűntől. E tisztaság és bűntől való teljes
mentesség nem Mária érdeme, hanem Isten sajátos kegyelme az ő számára
azért, hogy a kiválasztott személy mindenben megfelelhessen hivatásának,
hogy a Megváltó anyja legyen.
Ma imádkozok egy gyermeket váró ismerősömért, hogy tisztalelkűen készüljön
anyai hivatására.
© Horváth István Sándor
Safar Bela
kedd, 2015. december 8. 13:34
Imádság:

Mária, a Béke Királynője, támogasd e gyermekeidet! Ma megújult bizalommal
rád bízzák magukat. Mindenkor Segítő Szűzanya, aki e székesegyházban
átöleled az egész egyházi közösséget, segítsd a hívőket, hogy nagylelkűek
legyenek a hitük melletti tanúságtételben, hogy a te Fiad evangéliuma e
határtalan és szeretett föld minden sarkában visszhangozzék.
Szent II. János Pál pápa
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 8. 12:25
JÖJJ NÉPEK MEGVÁLTÓJA

Jöjj Urunk Jézus, és örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel.
Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra.
Jöjj hát és gyógyítsd meg vakságunkat!
Jöjj és segíts minket emberi gyengeségünkben!
Jöjj, isteni dicsőség fényessége
Jöjj Isten ereje és bölcsessége,
világosítsd éjszakánkat nappallá,
oltalmazz a veszélytől, gyógyítsd
vakságunkat, erősítsd bennünk
a bátorságot, vezess bennünket kézen fogva,
akaratod szerint földi vándorlásunkban,
míg föl nem veszel minket az örök városba,
amelyet magad készítettél nekünk.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 8. 12:22
A szent kapu megnyitása a Szent Péter-templomban. Ezzel kezdetét veszi a rendkívüli Szentév.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
vasárnap, 2015. december 6. 12:53
Szívem első gondolata,
Hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.
Édes Jézus add kegyelmed,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy.
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen

3196 megjegyzés | 12 / 160 oldal