Fotó megjegyzések

Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:21
Jó Istentől kaptál egy ajándékot,
élet az, amit Ő néked adott,
fogadd el, és élj békében, boldogan,
erre minden esélyed megvan.
Az életedet csak egyszer élheted,
vigyázz rá, hogy csak szépet nyújtson néked,
sorsod kezedben Te magad tartod,
ezt a lehetőséget csak egyszer kaphatod.
Ha néha rossz napod van néked,
hidd el, a Teremtő figyeli minden lépésed,
hűséged záloga hozzá szíved legyen,
bizalom iránta mindig Benned éljen.
Aki rosszat akar néked, kerüld messziről,
lelked ne feledkezzen meg a hitről,
karodat kitárva állj meg egy magas hegyen,
imához oltárod a tiszta kék ég legyen!
Imádkozz Istenhez alázattal csendesen,
köszönd meg Néki, hogy létezel,
ha majd visszahív egyszer földi utadról,
ne szégyellj Néki mesélni az em
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:15
2016. január 9. – Szombat

Miután Jézus jóllakatott ötezer embert, nyomban felszólította
tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra,
Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment
egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt
a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire
küszködnek az evezéssel – ellenszelük volt ugyanis –, az éjszaka negyedik
őrváltása idején, a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket.
Amikor meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, hogy kísértet; elkezdtek
kiabálni, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek. Ő azonban mindjárt
odafordult hozzájuk, és így szólt: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.”
Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen
magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a
kenyérszaporításból,
Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:16
Elmélkedés:

Az olyan esetekben, amikor Jézus csodával gyógyít meg egy beteget,
nyilvánvaló a szándéka: megmutatja, hogy Isten az ember javát akarja,
Isten megszabadítja az embert testi nyomorúságától vagy az őt fogva tartó
gonosztól. De mi a helyzet a természeti csodákkal? Mi a szándéka az olyan
rendkívüli cselekedetekkel, amelyek esetében nem Istennek az embert segítő
szándéka az elsődleges? Ilyen például a vízen járás csodája, amiről a mai
evangéliumban olvasunk. Nyilvánvalóan itt sem erőfitogtatásró
Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:16
l vagy
magamutogatásról van szó, mert ezek a csodák sem öncélúak.
Abból érdemes kiindulnunk, hogy Jézus tisztában van azzal, hogy nem
mindegy, kik vannak jelen bizonyos rendkívüli cselekedeteinél, tehát
tekintettel van arra, kik részesülnek a csodából, illetve azt is szem
előtt tartja, hogy vajon az érintettek megértik-e majd cselekedetének
jelentését és jelentőségét. A kenyerek és a halak megszaporításakor sok
ezer ember van jelen. Ha ugyanennyi ember látta volna az éjszakai vízen
járást, minden bizonnyal tömegpánik tört volna ki. A bárkában evező
tanítványok is megrémülnek és félelmükben kiabálni kezdenek, mert
kísértetnek vélik a víz tetején hozzájuk közeledő személyt, s csak
Mesterük szavára nyugszanak meg. E csodával Jézus az ő istenségét mutatta
meg nekik, de úgy tűnik, hogy ennek felismerésére még ők sincsenek
felkészülve, nemhogy egy nagyobb számú tömeg.
Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:17
Imádság:

Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket
már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő.
Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra
pazaroltam. Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád
könyörgök kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem! Érintsd
meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald
meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 12:10
Úr Isten, ki nekünk a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad,
engedd testednek és vérednek szentséges titkát úgy tisztelnünk,
hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelen élvezhessük.
Aki az Atyával és a Szentlélekkel egységben élsz és uralkodsz Isten örökkön örökké.ÁMEN
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2016. január 9. 11:54
Engesztelő imádság káromkodásokért és istentelen beszédekért
Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent Neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus szent Neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen a Szűz és Istenanya, Mária!
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen a Boldogságos Szűz dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!Ámen
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2016. január 7. 17:16
Ó, örök szépség, későn szerettelek!
Íme, belül voltál,
én pedig kívül kerestelek.
Velem voltál, és én nem voltam Veled.
De Te hívtál, kiáltottál,
és összetörted süketségemet.
Sugarad rám özönlött,
és messze űzted vakságomat is.
Megízleltelek,
már éhezem Reád és szomjúhozlak Téged.
Érintettelek,
és békességedet óhajtom.
Irgalmad fölségében van csupán
minden reménységem.
Ó, mindörökre lángoló Szeretet,
tüzed nem alszik el sosem
Ó, Szeretet,
gyújts föl engem, Istenem
Ámen.
Szent Ágoston imája:
Ó, örök szépség (Vallomások X.38,40.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2016. január 7. 17:13
MOTTÓ :2016. január 7. – Csütörtök
Isten iránti szeretetünk megadja az erőt ahhoz, hogy felismerjük, mi az igazán helyes, mi az Isten szerint való. Isten szeretete az igazi világosság a világban.
Fogadjunk el mindent, ami az Istentől való, de ami nem azt határozottan utasítsuk el.
Ezzel a mondattal lehetne összefoglalni a mai olvasmányokat.
Mai világunkban egyre nehezebben ismerjük fel, hogy mi az, ami Istentõl van és mi az, ami nem. Hiszen a gonosz nagyon tetszetõs és vonzó külsõvel jelentkezik elõttük, és ezzel könnyen csapdába ejt.
Mondhatnánk úgyis, hogy ami értékes, azt értéktelennek látjuk, ami értéktelen azt pedig értékesnek mutatja a világ.
A rendszeres lelkiismeretvizsgálat és önismeret segít, hogy eligazodjuk az élet útvesztõiben.
Isten lelkünkbe oltotta azt a képességet, hogy felismerjük mi a rossz és mi a jó, a helyes. Próbáljuk sokkal határozottabban észrevenni a jót, hogy ezáltal csökkenjen a rossz, az értéktelen.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2016. január 7. 17:05
SEGÍTS A SZENVEDÉSBEN.
Ó MÁRIA, AKI FIADDAL EGYÜTT VÉGIGJÁRTAD A KERESZTUTAT, ANYAI SZÍVEDBEN GYÖTRŐDTÉL A FÁJDALOMTÓL, DE NEM FELEDTED BELEEGYEZŐ SZAVADAT ÉS MÉLYSÉGESEN BÍZTÁL ABBAN, HOGY AKINÉL SEMMI SEM LEHETETLEN, BE FOGJA TELESÍTENI ÍGÉRETEIT. ESDD KI SZÁMUNKRA ÉS A JÖVENDŐ NEMZEDÉKEK EMBEREI SZÁMÁRA A KEGYELMET, HOGY RÁ MERJÜNK HAGYATKOZNI ISTEN SZERETETÉRE.
SEGÍTS, HOGY A SZENVEDÉSBEN, A MEGVETÉSBEN A PRÓBATÉTELEKBEN , MÉG HA SOKÁIG TARTANAK, ÉS KEMÉNYEK IS, SOHA NE KÉTELKEDJÜNK AZ Ő SZERETETÉBEN. JÉZUSNAK, A TE FIADNAK TISZTELET ÉS DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN.
/Szent II. János Pál pápa imája/
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2016. január 7. 16:59
2016.01.07. Csütörtök, imádkozzunk szent papi és szerzetesi hivatásokért!
Hála Himnusza
Hála Neked, Uram, hogy végtelen jóságodban papokat adtál nekünk!
Hála Neked minden szentmiséért, amelyben papjaid szava közénk hoz Téged!
Hála Neked a kegyelmekért, amelyeket a bérmálásban, a gyónásban, a betegek szentségében és a szentelményekben közvetítenek!
Hála Neked a szentéltű papokért, akikben példaképet találunk,
é a a küszködőkért, akiknek segíthetünk!
Hála Neked, hogy imádkoznak értünk,és hogy imádkozhatunk értük!
Hála Neked, hogy általuk vigasztalod a szomorkodókat, felvilágosítod a kételkedőket, jársz a bűnösök után!
Hála Neked minden munkájukért, amellyel a Te országodat építik,
és hogy ebben osztozhatunk velük!
Hála Neked minden szenvedésükért, amellyel a Te szenvedésedben részesednek, és hogy ebben osztozhatunk velük.
Hála Neked, hogy Téged szeretnek bennünk, és hogy bennünk Téged szerethetünk!
Safar Bela
csütörtök, 2016. január 7. 17:00
Hála Neked, s dicséret és dicsőség az ő szavukhoz és Istendicséretükhöz társulva most és mindörökké! Ámen.
Add meg, ó Atyánk,hogy az Egyház örömmel fogadja Fiad Lelkének számos sugallatát, és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon papi és szerzetesi hivatásokról.Erősítsd meg püspököket, papokat, diakónusokat, szerzeteseket, és minden Krisztusban megkereszteltet, hogy hűségesen teljesítsék küldetésüket az evangélium szolgálatában.
Kérünk Téged Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Mária, Apostolok Királynője, könyörögj érettünk!
" Ma minden korábbinál nagyobb szükség van a hitelességre: már nem elegendőek a csupán pappá szentelt emberek: Krisztus - papokra, áldozat - papokra van szükség az emberiségért. Hiteles Krisztusokra, akik mindig készek mindenkiért meghalni."
( Chiara Lubich)
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2016. január 7. 16:56
Köszönöm Istenem a mai estén Neked
Hogy átölelt áldásod, fényed és kegyelmed
Ma is megmutattad segítő kezedet
Meghajtom előtted őszintén fejemet
Oltalmazó karod útmutatást adott
Szerető szívemben hallom igaz hangod
Hálatelt szívemmel kérlek Jézus
Uram, Szűzanya, Tanítók, Mennybéli Atya
Segíts emlékeznem szent igaz valómra
Hogy tisztán ráláthassak mai dolgaimra
Számadást vethessek a szeretet fényében
És megbocsátást tegyek lelkem erejében
Ha hibáztam Uram, segíts, hogy meglássam
Szívbéli jósággal mindazt kijavítsam
Adj erőt mindehhez az álom mezejében
Mikor fent járok Nálad csillagfénnyel
Angyalaid kik álmomban kísérnek és óvnak
Küld el hozzám őket, míg eljön a holnap
S ha szemem becsukódik megnyugodva Benned
Éjjel míg pihenek Te ringatsz el engem.Ámen.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2016. január 7. 16:52
Imádság papi és szerzetesi hivatásokért
Jézusunk, jó pásztor, Te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot Egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk: küldj rnunkásokat szőlődbe!
Küldj méltó papokat Szentegyházadba! Küldj szerzeteseket és szerzetesnőket! Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit öröktől fogva szolgálato
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2016. január 7. 16:50
Drága Szűzanya köszöntelek!
Lábad elé letérdelek elmondom én minden dolgom,
ha bánat vagy bűn terheli lelkemet.
Elmondom én teneked, de akkor is hozzád szólok,
ha öröm ér és boldog vagyok.
Mindig beszélgetek veled gyakran kérem a segítségedet.
Tudom, hogy meghallgatod az imám.
Szeretlek és áldlak drága Égi Édesanyám.Ámen
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
csütörtök, 2016. január 7. 16:45
" Nem vagyok biztos abban , milyen lesz a mennyben de egyet biztosan tudok . Ha maghalunk és eljön az idő , hogy az ÚR ítéljen fölöttünk , nem azt kérdezi majd : mennyi jót tettünk életünkben , hanem mennyi szeretettel tettük . "

/ II . János Pál /
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szerda, 2016. január 6. 17:34
REMÉNYIK SÁNDOR
CSENDES CSODÁK
Melitskó Saroltának
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szerda, 2016. január 6. 17:27
Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik.
Izajás : 60,1-6
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szerda, 2016. január 6. 17:14
ISTEN MINDENEKFELETT BIZALMAT VÁR EL TŐLÜNK.
HA ÜGYEINKET EGYEDÜL ŐRÁ BÍZZUK, IRGALMASSÁGA ÉS JÓSÁGA BIZTON MEGSEGÍT.
/Vianney Szent János/
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szerda, 2016. január 6. 15:53
IMÁDSÁG .
TEREMTŐ ATYÁNK ! Köszönjük , hogy csodálatos világodban élhetünk , s betöltöd földünket gazdagságoddal , hisz minden szépség kezed ujjlenyomata . Nyisd meg szemünket , taníts örvendező hálaénekre , dicső neved magasztalására .
ÁMEN

3196 megjegyzés | 3 / 160 oldal