Fotó megjegyzések

Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 13:33
Régi magyar áldás.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 13:13
Reményik Sándor - Gyógyíts meg!
Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: elszárad a fám,
A testem-lelkem fája…
De épek még a gyökerek talán.
A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben: érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.
Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Hiszen – nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyékaképen.
Egy kóbor szellő néha-néha
Valami balzsam-illatot hozott.
Akkor megéreztem: ez az élet,
S megéreztem a Te közelléted, –
S maradtam mégis torz és átkozott.
Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is – tengereket.
S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem – megköszönni.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 12:59
MAGYAR GYERMEKNEK MAGYAR NEVET!
Az elmúlt napokban méltán váltotta ki a honi magyarság felháborodását, hogy a belügyi tárca szóvivője egzotikusnak nevezte a magyar személyneveket, majd a Markíza televízió műsorvezetői is ezen gúnyolódtak. Miután jó magyarosan megfogalmaztuk a véleményünket, itt az ideje a válaszcsapásnak is.Minden magyar szülő adjon újszülött gyermekének ősi magyar személynevet! ( magyarnevek.hu) Tiszteletet adunk ezzel őseinknek, és megerősítjük magyarságukban az utánunk jövő nemzedéket. Sárközi János, az MKDSZ alelnöke
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 12:37
2015. december 22. – Kedd

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert
tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak
hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra,
akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a
gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az
alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat
elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve
irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak
mindörökre!” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután
visszatért otthonába.
Lk 1,46-56
Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 12:37
Elmélkedés:

Mária magasztaló énekét, imáját olvassuk a mai evangéliumban, amelyet
Erzsébetnél tett látogatásakor mondott. Bár az ima Erzsébet fülehallatára
hangzik el, mégsem neki szól, hanem a mindenható Istennek szóló hálaadás
az anyaságért, amelyet a boldogság, az öröm, a köszönet jellemez. Az
Istent magasztaló imában kiemelkedő szerepe van a messiási szabadításnak,
s emiatt nem csupán Mária személyes hálaadása ez, hogy anya lehet
nemsokára, hanem az egész emberiség nevében mondott hálaadás azért, hogy
Isten elküldi a világba a Messiást, a szabadítót. Mária nem csak annak
örül, hogy hamarosan anya lesz, hanem örömében benne van mindazoknak az
öröme, akik a korábbi prófétai jövendölések alapján várták a Megváltó
érkezését.
Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 12:38
Fontos észrevennünk, hiszen Mária hálaadó imájában meg is fogalmazódik,
hogy az üdvösség örömhírét elsőként az alacsony sorsúak, az egyszerű
emberek, a szegények hallják meg. Isten nem a hatalom gyakorlóival és nem
a vallási élet vezetőivel közli először a messiási idők bekövetkeztét,
hanem a társadalom alacsonyabb rétegeivel, a lenézettekkel, a
kitaszítottakkal, mindazokkal, akik alázattal várják a Megváltó jövetelét.
Ma jót teszek valakivel, aki helyzetéből fakadóan biztosan nem tudja azt
nekem viszonozni. De ügyelek arra, hogy ez a segítség ne legyen számára
megalázó.
© Horváth István Sándor
Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 12:38
Imádság:

Urunk, te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 12:29
Elérkezett az idők teljessége
És közeleg a Megváltó születése.
A legszentebb Szűz Mária,
Az Ő születését várja
Hideg barlang istállóban...
Végtelen vágyódással várja,
Világra készülő szent Fiát,
Szűz méhének gyümölcsét, Jézusát.
Szent József már rendbe szedte
A szegényes istállót.
Friss szalmával feltöltötte
Közepén a kis jászolt
Boldogságos Szűz Anya
Nagyon várja Szent Fiát.
Mélységesen imádkozik,.
És úgy várja Jézusát.
Szíve minden dobbanása
Hódolat és szeretet,
Ó, mily végtelen kegyelem,
Ő ad neki életet...
Fény sugárzik körülötte,
A kis barlang ragyog már....
Jöjj el édes Üdvözítőnk.
Ég királya, jöjj el már....
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 12:26
Szívem első gondolata,
Hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.
Édes Jézus add kegyelmed,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy.
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 12:22
Már kél a fénynek csillaga,
Esengve kérjük az Urat
Járjon ma mindenütt velünk,
Ne rontsa ártás életünk.
Nyelvünket fogja fékre ma:
Ne szóljon rút perek szava.
Szemünket védőn óvja meg:
A hívságot ne lássa meg.
Lakjék szívünkben tisztaság,
Távozzék minden dőreség,
A testnek dölyfét törje meg
Étel, s italban ősi fék.
Hogy majd a nap ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent éneke
Legyen az Úr dicsérete.
Dicsérjük az örök Atyát,
Dicsérjük egyszülött Fiát
S a lelket, a Vigasztalót,
Most és örök időkön át! Ámen
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 12:06
NAPI ÚTRAVALÓ IMÁDSÁG:

.
„Ó, népek Királya, s mindnyájuk vágyakozása, te Szegletkő, két népet egybefoglaló: jöjj el, és mentsd meg az embert, kit a porból alkottál!” Ó, Jézus Krisztus, minden nép Királya, aki után vágyakozik minden ember, akár eljutott az igaz hitre, akár szívének jóakaratában még csak keres téged! Sóvárogva Terád szomjazik és csak Benned nyerhet beteljesülést minden tiszta vágy, hiszen egyedül Te vagy mindnyájunk üdvössége, a Szó, mely tökéletesen megegyezik tartalmával, a Szó, mely egyben teremtő tett is, a Szó, melyben az Atyaisten végső üzenetét kimondta. Hálát adunk Neked, hogy ledöntve a válaszfalat zsidó és pogány között összekötötted a közel és a távol lévőket, s így az Egyházban együtt dicsérhet téged minden ember irgalmasságodért és hűségedért. Mentsd meg hát népedet, jöjj el közénk, és üdvözíts bennünket!
.✝
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 12:01
Isten KARÁCSONYKOR sem a kívánságaikat,
hanem az ígéretit jön beteljesíteni!
Boldog, akinek kívánsága Isten ígéretinek beteljesülése - mert az ő vágyakozása nem lesz hiábavaló.
Boldog, akinek legfőbb kívánsága az, hogy úgy legyen, ahogyan azt Isten kívánja - mert ő biztos úton halad afelé, hogy élete és minden vágya is beteljesedjék.
Boldog, aki nem Istent akarja szolgálatba állítani, hanem aki maga akar szolgálni, Istent, Hazát, embertársat is - mert ő valóban méltó a névre: keresztény az az krisztusi.
Boldog, akiben a legerősebb vágy most is az, hogy méltó lehessen Isten ígéreteire - mert Isten teljesíti szíve vágyát, idén is, Karácsonykor is.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 11:44
Áldott ünnepeket!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 11:35
Jó reggelt,örömteli készülődést !!!
"Adj esélyt az új napnak. Hagyd, hogy megmutassa neked a célodat, a feladatodat. Tudod, a reggelek éppen erre jók. Értelmet adnak az életnek a sötétség után"
- Dean R. Koontz
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
kedd, 2015. december 22. 11:33
Ima az úr Jézushoz
Ha bánatod van, keresd Jézusodat,
borulj le előtte, sírd el bánatodat.
Ő majd bekötözi vérző sebeidet,
meggyógyítja bánatos szívedet.
Ha nagyon egyedül vagy, már senkid nincsen,
ne félj, mindig veled van az Úr Isten.
Ha nehéz a kereszted nem bírod viselni,
veled van az Úr Jézus, vállaira veszi.
Szegény a házad, mindenki elhagyott,
nézz rá a keresztre, megsegít Jézusod!
Rosszak az emberek, nagyon megbántottak,
gondolj Jézusra, Rá halált kiáltottak!
De mégse keseregj, töröld le könnyedet,
hajtsd Jézus vállára bánatos fejedet!
Ott nyugalmat találsz, békét szeretetet,
amit tőled soha, senki el nem vehet!
Bármit hozzon a sors, azt kell imádkoznod,
legyen meg Szent Atyám a Te akaratod!
Így végezd el imád, egész életedben,
elvezet Jézusod, Atyádhoz a mennybe.
Ámen.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 21. 15:38
Aranyosi Ervin: Mi lenne, ha a Karácsony...
Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?
Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?
Mi lenne, ha így, közösen, őriznénk a lángot,
szeretettel beragyognánk az egész világot?
Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne,
ha világunk Karácsonykor, újjá is születne.
Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget?
Szeretetben és békében kezdenénk új évet?
Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk?
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk?
Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni,
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni?
Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot,
s szeretettel jobbá tennénk az egész világot?
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 21. 15:29
Napi evangélium – 2015. december 21. – Hétfő,Tamás napja
Azokban a napokban Mária útrakelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
Lk 1,39-45
Safar Bela
hétfő, 2015. december 21. 15:30
Elmélkedés:
A gyermeket váró Máriáról és Erzsébetről, az ő találkozásukról olvasunk a mai evangéliumban. Mária azzal a szándékkal keresi fel rokonát, Erzsébetet, hogy segítségére legyen a szülés körüli hetekben. Az angyali üdvözletkor ugyanis nem csak azt közölte vele az angyal, hogy ő lesz a Megváltó édesanyja, hanem azt is megtudta, hogy Erzsébetnek szintén gyermeke fog születni. Ez utóbbi jel, megerősítés Mária számára, hogy Isten terve, amelyet megismert, valóban meg fog valósulni ővele is.
A gyermekek, Jézus és János, közelgő születése most még az ő titkuk. József és Zakariás is tudnak ugyan erről a titokról, de ők látomásból, angyali jelenésből. Mária és Erzsébet viszont már testében érzi az anyaság titkát.
Safar Bela
hétfő, 2015. december 21. 15:30
Mindketten örömmel várják, gyermekük születését, s annak is kölcsönösen örvendeznek, hogy a másikukat is megáldotta Isten. Kettőjük örvendezéséhez csatlakozik a két születendő gyermek öröme, a Messiás és előfutára felujjongása, amikor találkoznak.
Az örvendező evangéliumi szereplőkhöz én is csatlakozom, mert Jézus születésének közelgő ünnepét örvendezve szeretném várni. Ma nincs helye életemben a szomorúságnak, hanem mindent észreveszek, amivel Isten vagy embertársam megörvendeztet, és én is igyekszek örömet szerezni azoknak, akikkel találkozom. Ma az öröm embere vagyok.
© Horváth István Sándor
Safar Bela
hétfő, 2015. december 21. 15:31
Imádság:
Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!
Ámen.

3196 megjegyzés | 8 / 160 oldal