Fotó megjegyzések

Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
hétfő, 2015. december 21. 15:27
Aranyosi Ervin: Adventi negyedik gyertya
Negyedik is lángra lobban,
kiviláglik tiszta fénye.
Ott ragyog a csillagokban,
s éled az ember REMÉNYe.
A szívünkben BÉKE lángja,
HITünk ajtót nyit a jóra.
Aki ránk néz, máris látja:
– Elérkezett hát az óra.
S bizony, hol a SZERETET él,
ott gonosznak helye nincsen.
Hol a jóság jövőt remél,
ott megjelenik az Isten.
Eljön a mennynek országa,
tudom, itt lesz, lent a Földön.
Nyíljon ki szívünk virága,
aki remél, készülődjön!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 19. 18:51
Napi evangélium – 2015. december 19. – Szombat

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten éltesebb korúak voltak.
Safar Bela
szombat, 2015. december 19. 18:51
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjénáldozatot. A tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált.
Safar Bela
szombat, 2015. december 19. 18:53
Feleséged, Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt készségessé tegye a népet.”
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: „Miből tudhatom meg mindezt? Hiszen már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú.” Az angyal így válaszolt: „Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz beszélni a beteljesedés napjáig.” A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott megszólalni. Ebből megértették, hogy a templo
Safar Bela
szombat, 2015. december 19. 18:53
látomása volt. Intett nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége, Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. „Így tett velem az Úr – mondta –, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt.”
Lk 1,5-25
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 19. 18:41
Ferenc pápa : Az irgalmasság az út, mely egyesíti az Istent és az embert, mert megnyitja a szívét a reményre, hogy mindig szeretnek bennünket.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 19. 18:39
MAGNIFICAT ~ A BOLDOGSÁGOS SZŰZ HÁLAÉNEKE
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum,
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.
Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek
az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre
megmarad irgalma azokon,
akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta,
hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 19. 18:21
I M A
Napfényes nappalon, Sötétlő éjjelen,
Légy velem, ne hagy el, Édes jó Istenem!
Kísérgess utamon Vezérlő kezeddel,
Ha fejemet lehajtom Álmomat ne vedd el!
Éreztesd lelkemmel Szent lelked erejét,
Láthassam munkámnak Kedvező sikerét.
Ha belső bánattól, Elsötétül orcám,
Legyen vigasztaló, Meleg szavad hozzám.
Ó,áld meg azokat, Kik drágák szívemnek,
Boldogítsd magadnál, Akik már pihennek.
Azt is áld meg uram, Ki sebet vág szívemen
Légy velem, ne hagyj el, Édes Jó Istenem!!
Ámen
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 19. 18:19
Aranyosi Ervin:
Legyen jobb veled a világ!
"Mitől válhatna szebbé a világunk,
mit kéne tenni vajon gyerekek?
Váljon valóra a szép, amire vágyunk,
vezessen minket jóság, szeretet!
Félelmeinket jobb, ha elfelejtjük,
a lélek akkor boldog, ha szabad.
Örömünket apró csodákban leljük,
s a lelkünk tiszta, gyermeki marad!
Ha úgy gondolod, szívesen tennél érte,
ha bátran lehet számítani rád,
csak jöjj közénk, ha senki nem is kérte,
s kívánom legyen “jobb veled a világ”!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szombat, 2015. december 19. 18:01
Búsan megy az Isten anyja, szívén viszi szent fiát,
De sok ember nem hallja meg szálláskereső szavát.
Jó emberek engedjetek házatokba beszállni,
Ne kelljen az éjszakában szent fiammal kint fázni!

Nyissátok meg házatoknak, szíveteknek ajtaját!
Kopogtat a kis Jézuska, szállást kér a szent család.
Boldog ki a szívét, házát ő előtte kitárja,
Azokat a mennyországba nyitott ajtóval várja.

Megáldja a házatokat, megszenteli szívetek,
Békét hoz a kis hajlékba, eltörli a könnyeket.
Vigaszt hoz a betegeknek, enyhíti a gondokat,
Érző szívvel meghallgatja minden panaszotokat.

Térj be hozzánk édes Jézus, boldogságos Szűzanya,
Szent Józseffel, nyitva áll már szívünk, házunk ajtaja.
Betlehemi pásztorokkal, térdre hullva imádunk,
Maradjatok áldástokkal, mindörökre minálunk!
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 18. 16:14
Ferenc pápa imája az irgalmasság rendkívüli szentévére
2015. december 7. hétfő 16:52
Az irgalmasság rendkívüli szentéve december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul.

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
Safar Bela
péntek, 2015. december 18. 16:14
Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé.
Safar Bela
péntek, 2015. december 18. 16:15
Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké.

Ámen.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 18. 16:09
"A mélységből kiáltok fel Hozzád!,
Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyekben!
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, és az alázatosság szüntelenségét okosan csillogtassam!
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, és hogyan k
Safar Bela
péntek, 2015. december 18. 16:10
a féktelen erővel szemben egyenesen állni!
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, és alázatosan megadjam magam a léleknek!
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek!
Adj erőt nap közben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak!
Taníts meg lendülni, hogyha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam!
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek, taníts bátor lenni, amikor nagyon félek!
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni!
Ez a kiáltásom, s ez maradjon végleg, s ha másképp szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!"
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 18. 15:51
Szállást keres a Szentcsalád,
De nincs senki, ki helyet ád.
Nincs aki befogadja

Őt, ki égnek s földnek Ura

Szállást keres a Szentcsalád,
Betlehemet végig járják....
Minden ajtón kopogtatnak,
Jaj, de szállást mégsem kapnak.

Ó, Szentcsalád mi lesz Veled?
Hol hajtod le fáradt fejed?
Alkonyodik esteledik,
De nincsen hely sehol nekik.

Messze kint a város szélén,
Istállócska áll szerényen,
Erre jönnek ide térnek,
Itt kell lenni a szent éjnek...

Ezt a helyet választotta
Magának az Isten Fia!
Szent József és Szűz Maria
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 18. 15:21
SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA, JÉZUS ANYJA,
MENNY ÉS FÖLD KIRÁLYNÉJA,
ÖRÖKKÖN ÉBER OLTALMAZÓNK VAGY.
TE, AKI SZERETETTEL FORDULSZ HOZZÁNK,
SZÍVESEN VESZED, HA ÍGY SZÓLÍTUNK TÉGED!
KÉRÜNK, HALLGASD MEG ALÁZATOS IMÁINKAT, AMELYEKET
TESTVÉREINK EGÉSZSÉGÉÉRT MONDUNK,
AKIKET OLTALMADBA AJÁNLUNK.
ADD KÉRÜNK ÉGI OLTALMAZÓNK,
HOGY TESTVÉREINK TENÁLAD
TESTI ÉS LELKI VÍGASZTALÁST TALÁLJANAK, ÉS BOLDOGAN MONDJANAK HÁLÁT IRGALMADÉRT. ÁMEN.
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
péntek, 2015. december 18. 15:18
" Szeressétek egymást mert a szeretet ISTENTŐL van . "
/ János 1lev : 4 ; 7 /
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szerda, 2015. december 16. 00:29
NAPI EVANGÉLIUM IMÁJA - DEC.16

Neked szenteljük magunkat, Urunk: fogadj el minket, igazság Istene, fogadd el népedet, és töröld el minden bűnét; add, hogy becsületességben és ártatlanságban éljen! Legyenek valamennyien választottak és szentek, s kapjanak helyet angyalaid sorában! Amen
Ókeresztény imádság

Amíg korábban Jézus nem válaszolt az ő származására és messiási küldetésére vonatkozó kérdésekre, amelyeket a vallási vezetők tettek fel neki, addig készségesen választ ad Keresztelő János és két tanítványa számára. Válasza nem egyszerű „igen” vagy „nem,” mert Jézus nem azt akarja, hogy csupán szavai, kijelentései alapján higgyenek benne. Az Úr válasza arra irányul, hogy a kérdezők figyeljenek fel cselekedeteire és ők maguk ismerjék fel azt, hogy tettei a messiási idők eljöveteléről tanúskodnak.
© Horváth István Sándor
Mindennapi hitvallásunk Safar Bela
szerda, 2015. december 16. 00:18
A Lateráni Szent János bazilika szent kapujának megnyitása Gaudete-vasárnapon.

3196 megjegyzés | 9 / 160 oldal