PÜSPÖKI LÁTOGATÁS BAKONYSZENTKIRÁLON 1930. MÁJUS 15 – ÉN.

PÜSPÖKI LÁTOGATÁS  BAKONYSZENTKIRÁLON 1930. MÁJUS 15 – ÉN.

 

 

 

 

 

 

 

 

PÜSPÖKI LÁTOGATÁS

BAKONYSZENTKIRÁLON 1930. MÁJUS 15 – ÉN.

 

   Évtizedek óta kutatgatom Szülőfalum Bakonyszentkirály és környékének múltbéli történeteit. Tegnap nem éppen ezzel foglalatoskodtam, hanem a Pápai Református Kollégium Cserkészeti témájában kutakodtam, pontosabban az 1933. évi Gödöllői Jambore, Cserkész Világtalálkozó történéseiből olvasgattam korabeli anyagokat. Ezt azért tettem, mert Apai Nagybátyám Református lelkész is rész vett azon. Előtte elvégezte a Pápai Református Főgimnáziumot 1930 – ban, közben 1929 – ben részt vett Angliában a Jambore Nemzetközi Cserkész találkozón.

A történet időpontjában 1930 – 34 között a Pápai Református Teológia Akadémián tanult és a Cserkészcsapattal jutott el a Gödöllői Találkozóra. Miközben ebben a témában olvasgattam, éppen a Pápai Hírlap Május 24. számában lapozgatva, egy érdekes cikkre bukkantam, amely Bakonyszentkirállyal is kapcsolatos.

Az írás arról szólt, hogy az akkori Dunántúli Református Püspök Dr. Antal Géza egyházlátogatásra indult a Pápai Református Egyházmegyébe. Mivel az én számomra a látogatás első részéről szóló tudósítás volt a fontosabb, hiszen ebbe a sorba esett bele Bakonyszentkirály is. A lap újságíróját szó szerint fogom idézni, hiszen mindenre kiterjedő részletes leírást készített a helyszínekről:

 

„DR. ANTAL GÉZA DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS PÜSPÖK EGYHÁZLÁTOGATÁSA A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN.

 

    Dr. Antal Géza püspök, felsőházi tag, mindjárt püspökké választása után megkezdette egyházkerülete gyülekezeteinek az egyházi törvényekben előírt meglátogatását. 1926—27-ben a belsősomogyi, 1928-ban a mezőföldi, 1929 - ben a tatai és őrségi egyházmegyéket vizsgálta meg. Az idén került sor a pápai egyházmegyére. Az egyházmegye Győr vármegye területére eső gyülekezeteinek meglátogatása után május 14-én 11 órakor indult el a hosszú kocsisor 12 tagú lovas-bandériumtól kísérve Tápszentmiklósról Rédére. Dr. Antal Géza püspök dr. Jókay-Ihász Miklós országgyűlési képviselő, a pápai egyházmegye gondnokának pompás négyes fogatán utazott, társaságában volt dr. Jókay-Ihász Miklós országgyűlési képviselő, egyházmegyei gondnok, Medgyasszay Vince lepsényi lelkész, mezőföldi esperes, egyházkerületi főjegyző, Jakab Áron nagypiriti lelkész, a pápai egyházmegye esperese, Végh János Adorjánházai lelkész, a pápai egyházmegye főjegyzője, Pongrácz József a pápai főiskola igazgatója, egyházker. tanácsbiró, Mohácsy László tápi, Vikár Zoltán mezőörsi lelkészek, valamint számos vendég a környék intelligenciájából.
A püspököt Veszprém vármegye határán Botka István zirci főszolgabíró és Gubicza Ferenc, a zirci kerület országgyűlési képviselője üdvözölte.
Réde község határában népes küldöttség élén Waller Győző Rédei jegyző mondott meleg Isten hozottat. Innét 20, gyönyörű magyar ruhás banderista szolgált díszkíséretül. A falu ünnepi díszben, harangzúgással, régi kendőkkel felékesített hatalmas díszkapuval, felvirágozott kerítésekkel, gondosan elsöpört kocsiúttal fogadta a Főpásztort. A lelkészlak előtt iskolás gyermekek, egyenruhás leventék, tűzoltók díszosztaga, magyar ruhás leányok és nagyszámú közönség várakozott. Gróf Esterházy Pál uradalma részéről ott volt Elekes Gyula jószágigazgató, az ág. hitv. Ev. egyházat Pócza Ferenc sikátori lelkész képviselte.
A Biró János kántortanító vezetésével mü
ködő Református Énekkar üdvözlő karéneke után Lampérth Lajos Rédei lelkész köszöntötte a Püspököt, aki lelkes beszédben válaszolt.
Pont 12 órakor kezdődött az istentisztelet a koszorúkkal, cserépvirágokkal, páfrányokkal ízlésesen feldíszített és zsúfolásig megtelt templomban. Lampérth Lajos imádsága után az énekkar énekelt, majd dr. Antal Géza püspök prédikált, megrázó erővel hirdetve az ezerfőnyi gyülekezetnek Isten örök
r Igéjét. Az énekkar újabb éneke után Jakab Áron esperes avatta fel szép beszédben a Rédei ref. nőegylet által ajándékozott vörös márvány keresztelőmedencét, és az albisi Elekes Gyuláné által ajándékozott értékes ezüst keresztelőkancsót, mindjárt használatba véve a kegyszereket, megkeresztelvén egy újszülöttet.
Az istentisztelet után Püspök a küldöttségeket fogadta. A róm. katholikus hitközség üdvözletét Jakab Gyula plébános tolmácsolta, aki lelkes beszédben köszöntötte a Püspököt, mint a szeretet, béke és összetartás emberét. Az ág. h. Ev. egyház küldöttségét Pócza Ferenc lelkész, a községi elöljáróságot Waller Győző jegyző, a községi levente-egyesület küldöttségét Vitéz Tóth István levente-főoktató, a tűzoltókét Deutsch Imre építőmester, az énekkarét Biró János kántor, az iparoskörét Deutsch Imre elnök, a Ref. Nőegyletét Illyés Sándorné Benkő Ilma tanítónő, egyleti titkár, a tanítói karét Biró János kántortanító vezette.
Két órakor a lelkészlakon volt ebéd, melyen felköszöntőt mondtak Lampérth Lajos, Botka István főbíró, Gubicza Ferenc és dr. Jókay Ihász Miklós országgyűlési képviselők, melyekre dr. Antal Géza püspök válaszolt.
A délután tartott presbiteri gyűlésen Elekes Gyula jószágigazgató üdvözölte a Püspököt, aki a gyülekezet történetéből vett példákkal mutatott rá Isten csodálatos kegyelmére és hálásan emlékezett a község földesurára, a gróf Esterházy családra, annak jelenlegi fejére, gróf Esterházy Pálra, akinek támogatása nagy segítségére volt és van a gyülekezetnek. A Püspök a gyülekezet templomában felállítandó orgonaalapra 100 P-t adományozott. Örömmel vette a Püspök tudomásul, hogy a községben a korcsmák az istentiszteletek ideje alatt, a képviselőtestület határozata alapján zárva vannak. A Püspök Elekes Gyula jószágigazgatónál szállt meg, ahol tiszteletére este vacsora volt.
Május 15-én Bakonyszentkirály meglátogatása következett. Itt a község szélén Kurdy Rudolf főjegyző, a lelkészlaknál Szalóky Béla lelkész üdvözölte a Püspököt, aki a templomban hatalmas prédikációt mondott a nagy számban egybesereglett híveknek. Délben az elemi iskola nagytermében volt ebéd, melyen Szalóky Béla lelkész, dr. Jókay-Ihász Miklós országgyűlési képviselő és dr. Antal Géza püspök beszélt.
Délután Cseténybe ment át a Püspök, ahol fogadására megjelent Holitser Károly nagybirtokos, m. kir. Kormányfőtanácsos, akinek kastélyában szállt meg a Püspök és kísérete. A templomi prédikációs istentisztelet után Jakab Aron esperes keresztelt, majd a templomban volt a küldöttségek fogadása, amelynek során Kovács József lelkész a presbitérium, Szlovák Pál Bakonycsernyei ág. h. Ev. lelkész az ev. egyház nevében mondott beszédet. Különösen nagy hatást váltott ki Holitser Károly kormányfőtanácsos beszéde, aki Csetény község képviseletében üdvözölte a Püspököt, mint a magyar közéletnek nemcsak a hazában, de világszerte kimagasló egyéniségét. A hatalmas beszéd és a Püspök válasza könnyeket csalt ki a hallgatóságból. Este Holitser Károly adott kastélyában a Püspök tiszteletére vacsorát.
Május 16-án Dudarra érkezett a Püspök, itt a község szélén Teke László jegyző, a lelkészlakon Mészáros András lelkész mondott beszédet. A Püspök megkapó prédikációban hirdette a vigasztalás és buzdítás igéit. Délben a lelkészlakon volt ünnepi ebéd, amelyen Mészáros András lelkész, Gubicza Ferenc, dr. Jókay-Ihász Miklós országgyűlési képviselők és dr. Antal Géza püspök mondott beszédet.
Délután hosszú kocsisor kísérte a Püspököt, aki Purgly Pál m. kir. Kormányfőtanácsos négyes fogatán hajtatott be Zircre. Útközben Nagyesztergáron rövid látogatást tett Purgly Pálnál. Zircen, a vasúti állomáson Huszár Gyula nyug. főszolgabíró, a zirci ref. fiókegyház gondnoka köszöntötte a főpásztort a presbitérium élén.
A Püspök a körút ez első részét befejezve, Zircről Jutáson és Celldömölkön keresztül székhelyére-Pápára utazott s május 18-án kezdte meg körútja második részletét, amely a Pápa körül levő egyházakat foglalja magában.
—cz —f.”

 

   Merem remélni, hogy írásommal azok számára is olyan információt volt szerencsém megosztani, akik esetleg kevésbé ismerik környékünket. Akik meg ismerősek, azok sem biztos, hogy ezekről van tudomásuk, hiszen az akkori élők közül már nem olyan sokan élhetnek, vagy emlékeznek ezekre az időkre.

 

 

Ifj. Nagy Bálint (Valentinus)

 

Gyula. 2020. 02. 10. Hétfő Délután 14:50

 

A fotón Dr. Antal Géza Dunántúli Református Püspök látható

  

Szerkesztés dátuma: hétfő, 2020. február 10. Szerkesztette: Nagy Bálint
Nézettség: 67


   


Tetszik 1 Nagy Bálint kedveli
Nagy Bálint