Hungarikumok

 

Néhány etruszk írásemlék magyar nyelvű megfejtése


I. Bodnár Erika rováskutató Az etruszk-magyar aranylemezek titka című könyvében 38 etruszk aranylemez titkát fejti meg, feliratának értelmezését bontja ki. Ezen aranylemezek többnyire életképeket ábrázolnak, melléírott magyarázó róvott szöveggel. A különleges bennük az, hogy az életképek érthetően szólalnak meg magyar nyelven a feliratokban is.

I.1. A könyvben bemutatott 16. írásemlék olvasata:

TYLS LZS

TYALÁS LÁS - csalás láss

 

CSPD GY S PLSZ

CSÉPED EGY SE FÉLSZ - csépeld, egy se félsz

 

 

 

 

 

I. 2. A 20. írásemlék olvasata:

 

CS P A ADLAK

CSÉPA ADLAK, vagyis elcsépellek.

 

A szerző megjegyzi, hogy a szövegekben nagyon ritkán előfordul a K betű maihoz hasonló írásmódja is.

 

 

 

 

I.3. A 24. írásemlék életképén két fiatal támogat egy harmadikat:

 

SZNAK SIDS ZSALS ZSAKS TS LSI SKP

SZÁNÁK SIDÁS ZSALÁS ZSÁKOS ÜTÉS LESI SEKPE - szánják szidást, csalást. Zsákos ütést lesi seggbe.

 

 

 

 

 

 4. Ismét egy mitológiai esemény etruszk módon történő megközelítésének vagyunk tanúi. A mítosz szerint Heraklesz Junó istennő tejétől válik erőssé. A háttérben álló férfi kezében lévő tábla felirata így kezdődik:

BÉNA KÉT FÉR /férj, vagy férfi?/

a folytatás:

IGYA SZŰZRÁN ÁMDE NYELP SERSÁL NYEL… [20.]

 

 

 

 

II. A továbbiakban közöljük Szentesné Frigyesi Piroska a már korábban említett tanulmányának etruszk rovásírás megfejtéseit.  

II.1. „Első emlékünkön két fiatalember pusmog egymással, láthatóan egy harmadikról beszélnek, akit ez kellemetlenül érint. Kezében lant, a művészet, zene, ének? jelképe, mögötte egy lúd nyújtogatja a nyakát. A szöveg:

ISDAR

UZSEDÁRÉ?

ATAS ROSSZAK

HATÁS ROSSZ

TAS LOSZ … KUS

TAS ROSSZ MUZSIKUS

 

De ha a libához hasonlítják, a hangjával lehet gond, lehetett egy szavuk az énekesre, ami kus-sal végződött?

Eddig eljutottunk, amikor Rozsnyai Ágnes könyvének 24. oldalán találtunk egy képet, hasonló írásjelcsoportokkal, melyek az egyes alakok nevei lehetnek.

 

II.2. A második a képen a felső harmadban egy női alak, négy lóval nem más, mint Thália szekere, a középső harmadban a színház dolgozói tanakodnak:

 

EG PELI SEREP

EGY FÉL SZEREP

 

SENPED ÉRGASZ GALAD ZSSRSAK

SZENVED, ÉRI GYÁSZ, GALÁD A SORSUK,

 

Balodalt:

DAOLO

DALOLÓ, vagyis énekes.

 

Az alsó harmadban egy férfi, aki jelképesen maga fölött tartja a társaságot, de kibillent az egyensúly. A középső traktusban egy senkihez sem tartozó fél láb lóg a levegőben, ez is a beállt bizonytalanságra utal.

E kép feltételezett ihletőjét is Rozsnyai Ágnes könyvében találtuk meg, a 90. oldalon, a három lélek-gyermek címmel. Tréfás kedvű művészünk sanyarú sorsukhoz igazította.

II.3. A mellékelt ló- és két férfi alakos életkép szövegét több lépésben sikerült kibontani, és az elemzés még tovább is vihető.

A kép közepén egy szép, szelíd lovat látunk, mögötte egy durva arcú férfit, aki - feltehetően - a ló tulajdonosaként, a lovat akarja megverni, miközben így szól:

K R SZ S P

aKaRSZCSéP - akarsz csépet /verést/?

P I S G P

PISok GePe - piszok gebe

A másik oldalon álló jóarcú, szelíd fiatal-ember láthatóan kötődik a lóhoz, köpenyének szárnya sálszerűen tekeredik a ló nyakára, mintha ölelő karjának folytatása lenne. A kezében lévő könyv is szellemi-lelki gazdagságára utal. A ló lábán lévő béklyó a fiatalember lábához ér, ez is összetartozásukat, közös sorsukat jelképezi. Elképzelhető, hogy ő is rab és rabszolgaként a durva férfi tulajdona. Mit gondol magában? Megátkozza a kegyetlen gazdát, a lótulajdonost (lófőt), hogy szeretetlenségére büntetésül kapjon hideg menyasszonyt!

L P N K P V POL AR K

LóFő .. KaP FáBÓL ARák - a lótulajdonos kapjon fából menyasszonyt 

Ezzel az átokkal nem először találkoztunk az etruszk nyelvemlékek tanulmányozása során.

 II.4. Az etruszkok nagyon tudtak szeretni, de gyűlölni is. Ellenségüket, haragosukat átokkal sújtották, s hogy ez még hatásosabb legyen, le is írták rosszkívánságukat. Erre utalnak a nagy számban megtalált átoktáblák, melyek közül egyet bemutatunk. A jelek hangértékének ismeretében nem nehéz a megfejtés, csak a magánhangzókat kell megtalálnunk: 

SZ...N SZeReTeL Te GASZoL aSSZoN GaSAD, SZeTYel PoFA SZ P TY

 Ez a tábla írástörténeti szempontból is érdekes, mert itt a TY jel megegyezik a Kárpát-medencében használatos változattal, kétszer is szerepel. Az F is elkülönül a zöngétlen P-től. Elképzelhető, hogy a Kárpát-medencéből származó általuk DAU vagy DAUNI népnek nevezett, valójában DUNAI nép hagyatékával van dolgunk.

II.5. Az etruszkok hittek abban, hogy elhunyt szerettük lelke tovább él a sírja közelében. Végső nyugalomra helyezésekor igyekeztek a kedvében járni, valamikori földi életére emlékeztető környezetet kialakítani, a sírfeliratok is a halott szelleméhez szóltak: többnyire a LADO - látod, LADOSZ - látsz. LÁDOL - látol szóval kezdődik a felirat, miként itt is.

 

LADNAP ISÍRAVALAK

LÁTOD A NAP IS ÍR A FALAKRA

ALSZK A KANL AMODA

ALSZIK A KANÁL, ÁLMODIK

 

De miért olyan fontos a kanál? Miért fontos, hogy a nap is ír a falakra? Ki írt korábban? Az, akit oda temettek. Mivel? Kanállal. A síremléken habarcsból készített díszítést látunk - épületszobrász munkáját -, fő munkaeszköze a kanál volt. S talán kedvenc tárgyáról az elhunytat is KANÁL-nak becézték?

Pallottino könyvében megtaláltuk az urnáról készült képet a maga teljességében.

II.6. Vulci városából származik a kőszarkofág két oldalának képe. A két rajz üzenete azonos: az egyén, és a nép sorstragédiájának összefüggését fejezi ki. A szelíd, védekezésre képtelen teremtményt két oldalról támadják és szaggatják az emberi és állati gonoszságot egyesítő lények - A SATRAFÁK. Ez a felirat is a halott szellemének megszólításával kezdődik:

Bal oldalon:

LADO TP SZ RSZ K

LÁTOD TéP öSSZe RoSSZaK

 

Jobb oldalon:

Ó ÁRAZ GSZL IADRA.

Ó … GYÁSZOL …

 

A felső sor:

ARMADO RACSP VADNPK SZADRPAK DÁMODÁK . S…CSÁSZ

ARMADA Ó RÁCSAP, VAD NÉPEK, SATRAFÁK TÁMADJÁK . S . GYÁSZ.

 

II.7. Etruszk életkép: egy ifjú, három leánnyal a természetben. Egy-egy szóval, kifejezéssel jellemzi a szereplők helyzetét, gondolkodását: FéL AZ VáR IDéBB!   TeLeDéR!   SZeReSS!  IDeGyere!

 

II.8. A kép üzenetét lépésről-lépésre, csoportmunkával bontottuk ki. Bár elnagyolt a rajz, mégis kifejezi a szereplők jellemét, lelkiállapotát. 

Azt gondolnánk, hogy az előtérben álló két alak kapcsolata a meghatározó a jelenetben, de a SzSD SZN TPLP (SZereSD az aSSZoNt Te FélVe) figyelmünket a háttérben álló nőre irányítja:

 

KLSZA CSP DN LP SZSD SZN TPLP

AKALSZ-A CSÉPet aDNi, LéPj, SZereSD aSZoNt, Te PéLPe.

 

Akarod-e a csépet ideadni, lépj (le), szeresd az asszonyt, t(d)e félve - mondja a főalak aki nemcsak magasságával, hanem nyugalmával is kiemelkedik a csoportból. Tiszta arccal ajánl alkut (cserét) a zavart, kissé bűntudatos, jó erőben lévő ifjúnak. Ő egy dorongot - csépet - tart a kezében, amivel leszorítja a mellette álló fiatalember lábát, aki láthatóan szenved. A harc a két fiatalember között folyik a nőért és a főalak tesz igazságot: Tied az asszony, ide a csépet. Kell-e a nő akkor is, ha bármikor elcsépelhetnek? (Választhatsz: vagy a csép vagy az asszony, - mindkettő nem lehet a tied!)

II.9. Nyílt életszeretetükről vall egyszerű módon a jelenet a meztelen férfi itallal kínálja az ugyancsak ruhátlan nőt:

 

IAL SZOA IDS SZK SZP, azaz

IGYÁL, SZÓLJÁL, ÉDES ESZEM A SZÍVEDET.

 

II.10. A maglianói ólomlemez mindkét oldala terjedelmes, körkörös írással teli. Az A-oldal írása rendezett, a B-oldal kusza. Vajon milyen érzéseket, gondolatokat közvetít az időszámítás előtti évszázadokból?

 

Kezdjük az A-oldallal. Az első szó NASJÓAK. A megfejtés során az egyes szavak véletlenszerű sorrendben fedik fel értelmüket, ezért fokozatosan ismerjük fel a cím és a szöveg értelmét, egyben az etruszk nyelv tömörségét, kifejezőképességét.

……..80… ZSZTOT..NAKOSZALOLANO .ZP GR.AG UL. TYAR TYSD SZIRAUSZP MALFAJOSZ.

…….. 80 EZÜST. NÁSZLÁNYnak SZéP GYűRű Adj Ujjára. aTYÁRA /fejére/ TeSZeD SZIRAkuzai? SZéP Mirtuszt?

 

A SZKPDAK .SZR .PNK.

TYPRP TYLAONP ADRSZ……

A SZék, PaDOK, SeR, FéNYeK.

TYeBeRBe GYALOgNéPnek AgyaD RéSZt....

 

…..5 ZSZTOT. NAOSZALOLANO.

TYADSZULTP RSZILA. A MDK.

.....5 EZÜST. NÁSZLÁNY /menyasszony/ ATYAFISÁGA? RéSZiRe A MaraDéKot.

 

NSZALAO 50 ZSZTOT AG……..50 PNA

NÁSZ… 50 EZÜST ADJ..........50 PÁRNA

 

NPLPR………IPGD. ZPVTZ.

TYSLGY………… ISNSZ ATYAD.

NeFéLj FéRj.........IParKoDj. SZéPViTéZ. üGYeSLéGY……ISteNeS ATYÁD.

Már tudjuk: egy örömapa gondolatait olvassuk, nászjavak felsorolását, jótanácsokat és jókívánságokat, - a nászjók tehát három dolgot is jelent a tömör és kifejező etruszk nyelvben. Munka még maradt, különösen az aláírás előtti két szót lenne jó elolvasni!

A B-oldal kevésbé örömteli, sőt szomorú hangvételű. Egy özvegy sirámait olvassuk, versbe szedve. Az írás kuszasága is kifejezi lelkiállapotát. Az első sorokban nehéz megtalálni a folyamatosságot, ennek ellenére már itt érezzük a ritmust, a rímeket.

TyLAZOAN - GYALÁZÓAN

ALSKNP - AljaSaK a NéPek

 

TYSZTYPRSZNÁN TYADNAL…ÁN

GYászTePeRSzéNáN ATYÁDNÁL …..ÁN

 

…TYÁR DSZGSZ

…aDJál Rá DiSzGYáSZ-t.

 

LPU NPT IRTNAKSZ USDSZEK PSZK D PSZK ………..S SZNAK TYSLKALP TYLAZS.

LePuNéPeT IRTaNaK aZt. Úgy Szenvedek? BeZZeG De BeZZeG. …Se SZáNNaK GYáSZKaLaPot GyaLÁZnak

/A LEPUNÉP kifejezés hónapokig megfejtetlen volt, mígnem Mario Alinei könyvéből kiderült: nemesi, azaz LÓFŐ-népet jelent./

SZLAZSP - EGYÉBSZÓLÁS, vagyis témaváltás. /A pyrgi aranylemezen is olvasható./

ISZTN IS DHADT… ……. LSDKOKL AMDK RANGK.

ISTen IS oDaHaGYoTT... ......LáSDHanGoKKaL ÁLMoDoK HaRANGoK.

Ez esetben a harangok vészjelző szerepére történik utalás. De a harangok ünnepeken is szóltak. A világ hetedik csodájaként tartották számon a háromszintes harangrendszert, melyről Zászlós Zsóka György könyve, A toszkánai harangok a címét kapta.

II.11. Trója magasságában, az Égei-tengeren, Lemnos szigetén találták az időszámítás előtti 5., 6. vagy 7. századra datált áldozati követ. Felirata két különböző írásnak tűnik. Nyelvezetéről is megoszlanak a vélemények: lehet pelaszg, prehellén, görög, vagy egyik írás kis-ázsiai, a másik etruszk?

Az ismert rovásjelek segítségével elindulhatunk a megfejtés útján. Kevés eltéréssel ugyanazt olvassuk…

A szélesebb oldal feliratából:

AKASZAKAZ LADAK …… VSZAT ZG FSZK
HALLGASSÁK AZT, LÁTJÁK…. VISZ ÁT AZ ÉGI FÉSZEK
 
AGSZK PGSZVFO
HALLGASSÁK rePED SZÍV FÖL
 
A KPDOLASZLO AKSZAKGSZ
A KÉPED Ó LÁSZLÓ HALLGASSÁK AZT
 
A KPD TAGADAK SZÓ
A KÉPED TAGADJÁK A SZÓT
 
……A KPDO LASZLO DSZLASZT
A KÉPED Ó LÁSZLÓ GYÁSZOL A SZÁD
 
A keskenyebb oldal feliratából:
AKASZAKASZ… A KPDO
HALLAGASSÁK AZT
 
A KÉPED Ó PEG SZV FO
A KÉPED rePED A SZÍV FÖL
 
A KPD O LADOL ZADARO AKASZAGASZ ADASZ ISZTN ZOKP
A KÉPED Ó LÁTOD, HAZÁDÉR Ó, HALLGASSÁG AZT, ÁLDÁS ISTENnek a SOK Évért
 
AKSZGASZ AGSZ VSZ AT ZGFSZK
HALLGASSÁK AZT HALLGASSÁK .. VISZ ÁT AZ ÉGI FÉSZEK…
 
LADATZAL AKGSZAK AOLASZ…
LÁDÁT ZÁR, HALLGASSÁK Á Ó LÁSZ…. 

Átérezzük a gyászoló mély fájdalmát, aki nem tudja elengedni a halottat, ezért vésette kőbe arcvonásait. Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy valóban meghasadt a szíve a temetésen? Ezért szakad meg az írás a név kellős közepén… maradt üresen a hely….

Érdemes megfigyelni a jelek változatosságát. AZ akasztó jel következetesen AK-ként olvasható, de megtaláljuk a latin K-t.

Az L hang jelölésének egy különleges változatát látjuk, egy fordított lábat, eny-hén túlrajzolva.

Különös módon itt láthatjuk a nikolsburgi ABC-ből ismert sajátos TN és TZ összerovásokat. Hasonlókat az ótöröknek nevezett írásokban találunk. Óriási idő- és térbeni távolságok…

II.12. Ismert, jó állapotban megmaradt, terjedelmes írást tartalmazó emlék a perugai határkő. A szakirodalom szerint egy szerződés szövegét tartalmazza. Rovásként olvasva egy katonai ceremónia szavait ismerjük fel. Ismeretes, hogy a görögök támadását a VI. században a szomszédos DAU-NIAI /dunai?/ néppel szövetkezve sikerült az etruszkoknak visszaverniük. Róluk azt tudjuk, hogy kerámiakészítéssel foglalkoztak, napjainkban is számon tartják őket, Foggia város környékén élnek, sajátos módon, Itália többi népéhez képest több magánhangzót használva beszélnek. Lehetséges, hogy annak idején a szövetség megpecsételését vagy a sikeres harcok lezárását jelentette a díszszemle?

Néhány szó a szélesebb oldal feliratából, sorok szerint:

1. ….LÁT
2. GAZSDLA …… GYEPLŐSZÁRÁVAL
3. 1000 SORÁVAL….. NÁD
4. SÍPSZÓRA MARSLÉP….
5. DAUNÉPÉVEL … ATYA KÖZÉPRE
6. 12 GYEPLŐSZÁRRA OSZT A DAUT FEL
7. DAUNÉP TESZ RÉSZLÉP…..FÉR
8. FIK NÉZ FEL DISLÁDOS
9. ASLEPUSZ GYEPLŐSZÁRÁVAL AD….
10. …..OSSZ OSZOL VONÁSRA
11. ….LÁTO ÁLLVA 1000 SOR..
12. ….SOR OSZLOP
13. 1000 ÁLLÓVAL 50 SZÉP MARSLÉPÉS GYEPLŐSZÁR..
14. ZÁSZLÓJA …TESZ…CSÁKÓS
15. RÁTAPOD….1000 ÁLL VISSZA
16. GYEPLŐSZÁRA … RÁTAPOD
17. CSÁKÓS…LÉP 1000 SOR GYEP
18. LŐSZÁRA LÉP EGYSZERRE…
19. …..GYEPLŐSZÁRA
20. GYEPLŐSZÁRRA OSZTJA FEL
21. ….FÉLKÖRBE DAUNÉP
22. ….DAUNÉPÉVEL EZÜSTÖT
23. FELOSZTJA VONÁSRA 1000 SOR
24. KÖZÉPRE RÁTAPOD NÉZ …RAJZOLTA FEL …ÉVÉBEN

 

Ügyelni kell arra, hogy a szöveg nemcsak hangokat, hanem számokat is tartalmaz. Többször találkozunk a GYEPLŐSZÁR kifejezéssel, hosszmértékegységet jelöl, hasonlóan a bösztörpusztai ostoros bemutatón hallott OSTORCSAPÁSNYI távolsághoz.

A határkő keskenyebb oldalán - úgy tűnik - szókincsét, hangulatát tekintve egy egészen más írás található, lehetséges, hogy ballada.

Megfejtéseinket nem szeretnénk kőbe vésni, biztatunk mindenkit az olvasatok pontosítására, kiegészítésére, más írásemlékek elemzésére. A tapasztalat azt mutatja, hogy kellő előkészítés után az együttes munka is csodákra képes, hiszen mi emberek, eltérő lehetőségekkel és korlátokkal bírunk. Ha nyílt szívvel, önzetlenül, kellő alázattal dolgozunk, megkapjuk az égi és földi segítséget a nem mindennapi feladathoz.

Ezúton mondok köszönetet kiváló segítőtársaimnak: Erdélyi István Szabolcsnak, Szilágyi Lászlónak és nem utolsósorban Vári Jenőnek, aki a szófejtésen túl rajzaival is támogatást nyújtott.”  


Szerkesztés dátuma: szombat, 2013. május 18. Szerkesztette: Vetési Zoltán
Nézettség: 3,547 Kategória: Magyar kincsek, egyetemes értékek » Tudás a jelben. A magyar rovásírás ősi betüsora
Előző cikk: Az etruszk írások megfejtésének kérdéseiről Következő cikk: Bolognai rovásemlék


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: