Hungarikumok

 

Őshit a nyelvben


Őshit a nyelvben

IS - TEN ugyanaz, mint az ŐS - TEN. Jelentése: ős - végtelen szellem.
DINGIR (sumér), TINGIR (török), TENGRI (mongol) = jelentése: végtelenség, szellem, ég.
 
TIN / TINIA - etruszk istennév
TANRI - a török ősvallás istene
TIEN - a kínai ősvallás istene
TEN - a japán ősvallás istene
Japánul ten-no jelentése isteni helytartó, vagyis császár.
 
Hálát agyunk Tennek hogy adta!A székely rovásírás bolognai rovásnaptára „Hálát agyunk Tennek hogy adta!” mondata őrizte meg a magyar ősvallás istenének eredeti Ten nevét, s ezzel eldönti isten szavunk eredetének kérdését, amely a finnugrista nyelvészet számára máig megoldhatatlan nehézséget jelent.
Beláthatóvá teszi, hogy a magyar isten szó „ős Ten” értelmű összetétel, amelynek második tagja a kínai tien „isten, ég” szó, az etruszk Tin/Tinia istennév, és az indián Tenochtitlán városnévben rejtőző Tenoch név rokona.
Ebből a magyar nyelv- és vallástörténet kezdeteire vonatkozó fontos megállapítások következnek, mert az etruszk, kínai és indián kapcsolatokat legjobban egy kőkori eredet feltételezésével lehet magyarázni.” 
 
Az ISTEN elnevezés arra is magyarázatot ad, hogy az ősnépek egyistenhívők voltak. Lévén, hogy megnevezése ős szellemet jelent, - vagyis öröktől fogva való végtelen szellemet - ez csak EGY lehetett.
Megfigyelendő, hogy a magyar rovásírás időnként az Istent GY

GY
GY
 betűvel jelöli, vagyis az EGY-gyel, - ezáltal jelölvén az egyetlenségét. Másra is felfigyelhetünk: csak magyarul nevezik az EGYet ATYának és nem Apának. (_GY=_TY, vagyis eGY= aTY)
 
Péterfai János István: „Varga Géza szenzációs éleslátásáról tesz tanúbizonyságot írásában. A magyar Isten szó Egyetlenegy Istenség fogalma, a legősibb monoteizmus bizonyítéka átmegy a sumerba, akiknél több istenhit volt.
A nyelvek időnként meghökkentő hagyományőrző képességére gondolunk: arra, hogy a sumér nyelv megőrizte egy korábbi magyar monoteizmus emlékét. Azért tetsző ez az állítás, mert rámutat a szerző azon véleményére, hogy a sumér ered a magyarból, és nem fordítva. Mert ez az igazság, amit persze bizonyítani kell.” 

„P. Anton Deimel szótára (1934/139) szerint a sumér istin, isten jelentése „egy, egyetlen” (eins, einzig). Amihez Zakar András (1973) a következőket fűzi: „Az „Isten” szó jelentése tehát világos: egy, egyetlen, az egyedüli, az egyedülvaló. Ezek a jelzők vagy megállapítások pontosan illenek az Istenre, aki az Ószövetségben is sokszor az egyedülvaló néven szerepel. Ez a szó sohasem szerepel a sumérben számnévként.”
 
A magyar TENGER és TENMAGAD is feltételezhetően a TEN szó származéka. Légy tenmagad - szoktuk mondani, - vagyis magyarul érthetően jelentheti azt is, hogy add megerősítetten saját szellemiségedet.
Elemezzük a T_N szógyököt: A TEN és TAN, az Szellem és szellemiség.
A magyar nyelv magyaráz: TEN-től származik a TAN, Szellemtől a szellemiség.
Az ősi TANítás TEN-hez (IsTEN-hez) fűződik. Ez csak IGaz IGe lehet.
A TANítványok küldetése TANítani az is-TENi TAN-okat.
 

TAN - szóbokor
TAN - szóbokor
Építsünk fel szóbokrát:
 
T_N - TEN - TAN - TANÍT - TANUL - TANULMÁNY - TANÍTÓ - TANÁR - TANÍTVÁNY, stb.
 
Más nyelvekben fellelhető szavai:
T_N: TEN - TIN - TIEN - TANRI
T_N: DEUS (teDeuM), DuMnezeu
(T_N = D_M)
 
Másképpen közelíti meg a kérdést Péterfai János István:
IS - TEN-t a FÉNY- TEREMTŐ jelentésében értelmezi:
IS szavunk alapjelentése Fény. Használjuk az Ős, Üs, Us elemeket is a szó megfelelő változataként. Amikor azt mondjuk a beszédben, hogy És, akkor Istentől Fényt kérünk, hogy folytassuk a mondatot megfelelő szórenddel és szavakkal. Az Is teljesen lerövidülve S formát mutat, nem ejtünk mellé magánhangzót. További rokon az Iz és Íz. Szintén Fény, Tűz jelentésűek. Isis istenünk nevében ne a Tüzek-Tüze jelentést keressük, hanem az Íz-Ísz jelentését, az Izzó tűz Fényét. Az Ísz az Ész közvetlen párja, Íz-Ísz istenasszony eSZe közmondásos volt. Gyönyörű az Isz-Isz (Isis, Izisz) Tűz-Fénye jelentés…
US (fény) összevont jele
US (fény) összevont jele
…Az Is (Isz, Üs, Ős, Us, stb.) az (Isten) alapszó jelzője. Elöl áll a jelző, hátul áll a jelzett szó. Is-Ten szavunkban tehát az Is jelző szerepű, és Fény, Tűz, Izzás a jelentése... Mivel a régi kor, az első kor a Fény kora, amit rengeteg szó igazol, ezért az Üs, Ős alapjelentése Fény, a fénykorban élt személy neve, aki az ősünk volt. Az Ős jelentés tovább erősíti az Is szó Fény jelentését. Ős, Ausi, Esu, Vsu, Ise, Vs, Vus, Assur, Ősúr, kelta Esus - ős?, etruszk Eis/Ais és még sok névforma az Isz/Is, a Fény változata.”
Kővárhosszúfalui-kisfentősi bronzkori kb. 3500 éves lelet. Felirata: S(z)eNTeSTE - A Teremtő Isten neve. Ma már mindenki lehet Te, de régen a Te az Isten neve és megszólítása volt. A Te kétségtelenül Isten, mert a sumér nyelvben is a Te Isten értelmű. (A három istennév, mint az Én, a Te, az Ő, külön jelentést tartalmaz. Ezek a jelentések annyira régiek, hogy fel sem lehet mérni ősiségüket. A személyes névmások tehát fontos istennevek, változataik jelennek meg a különféle nyelvekben. A világ különféle jellemzőit nevezik meg, igen magasrendű filozófiai tartalommal.)…
TEN (teremtő) összevont jele
TEN (teremtő) összevont jele
Tesz istennevünk egyszerű magyar nyelvű ragozás eredménye. A Tenni főnévi igenevet így kell ragozni: Én Teszek, Te Teszel, Ő Tesz. Nem kell hozzá sok ész, hogy így ragozhassunk. A Tesz tehát a Ten (Tenni) egyszerű magyar nyelvű nyelvtani változata...
…az Is és rokonai Fény jelentésűek, a Ten és rokonai a Tenni fogalmába tartoznak, azt is megérthetjük, hogy Is-Ten a Fény-Teremtője. Ez ennyire egyszerű értelmezés. Is-Ten tehát a Világegyetem teremtője. Ezek a szavak, mint a Teremtő, vagy a Világegyetem, egy hatalmas őskultúra szavai, amikor jobban értettük a világot, mint ma.”
 


Szerkesztés dátuma: hétfő, 2013. május 6. Szerkesztette: Vetési Zoltán
Nézettség: 2,195 Kategória: Magyar kincsek, egyetemes értékek » Tudás a magyar nyelvben
Előző cikk: Magyarul is érthető karácsony Következő cikk: Játék a szavakkal


   Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: