Nyelvi érdekességek

   

Helyviszonyító névutók példáji
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
zek is, mint a névragok, a latin praepositióknak felelnek meg, csakhogy az illetőviszonynevektöl elválvák; de, valamint amazok, fölveszik a személyragokat, s ugyanazon tőszóbólképződve a hová ? hol ? honnan ? kérdésekre szabályszerüleg hasonló alakot öltenek, s következetes, világos öszvefüggés van köztök.
A személyragokról, mint a személynévmások módosított alakjairól.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
A személyragok nem lévén egyebek, mint a személynévmásoknak különféle alakbanalkalmazott módosulatai; a dolog rendé kívánja, hogy először a szcmélynévmásokról szóljunk.
Most lássuk magokat az egyes személyragokat.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
én = —em, —ek. Az én önálló első személynévmásból lett ragozott állapotban: —em és —ek, s a hangrendszerhez alkalmazkodva amaz: am, om és ez: ok, ök. T. i. az első mindneveknél mind igéknél elójön s önhangzója hangrendileg a birtokragozásban a többesszáméhoztartja magát: ház-ak, ház-am; fej-ek, fej-em; szém-ék, szém-ém; bör-ök, bör-öm; tork-ok, tork-om.
A személynévmások és személyragok többese.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
A személynévmások egyes és többesszáma között a nyelvekben nincs az a világos öszvefüggés, mely más neveknél divatozik, hogy t. i. a többesszám úgy képződik, ha az illető egyeshez többesrag járul.
Mutatványok a tárgytalan (a tárgyra nem mutató) igealak személyragozásából.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Első személy ragozása.Jelentőmód. Jelenidö. Tőalakok a puszta igék: ver, tör, mar (egyes harmadik személy).egyesszám többesszámver-ék; tör-ök; mar-ok; ver-ünk, (tájejtéssel: ver-önk, ver-enk); tör-ünk, stb.Első múlt: a, e raggal, töszemélyek vagy alakok: vére, tőre, mára.vere-ék, verek; mara-ek, marék; vere-enk, verénk; stb.Második múlt: t v.
Mutatványok a tárgymutató igealak személyragozásából.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Mindenek előtt megjegyzendő, hogy a tárgymutató tőige öszve van téve, a) a pusztatőigéböl, b) a tárgymutatóból, mely eredetileg maga a mutató a vagy e (am. az, ott v. ez, itt),mely alkalmazásban i-, vagy j-, vagy ja, je-re, változik (mint ig jog, ihar juhar, igenye jegenyeszókban is), pl. ver, ver-i, ver-j-ük, verend-i, verend-j-ük, vere, vere-e v. vere-i = veré, verne,verne-e v.
 
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Ezen igék ragozása általán egyezik a tárgytalan igeragozáséval, kivévén az egyesszámú első személyt, melynek ragja : -m, és a harmadikat, melynek ragja rendszerént (t L amásodik múlt kivételé vei): ik. Az egyes második személyragja pedig mindenütt 1. Példák : es-ém;es-ém (= ese-em); esí-em; esend-ém; ess-em; esn-ém (= esne em).
A névszók birtokragozásáról.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
A birtokragozásban (azon kivttl, hogy az elülálló személynévmásoknak csak nyomós -bitás esetében van helyök, pl. én házam és házam, még pedig a többesben rövidült alakban : miház-unk, ti ház-átok, ő ház-ok) három fő elemet különböztetünk meg: a) a birtokképviselő szót,b) a tárgymutatót, c) a személyragot A birtoknév- és személyrag mindenkor nyilván ki vanfejezve.
Birtokos £, éi és ék.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Ez két elemből áll, ú. m. a birtoktárgyra visszamatató a- vagy «-böl, és a személyremutató 6-ből, mely mint tudjuk a- vagy e-re rövidül, tehát a (vagy e) és e öszveolvadva = é, pl.ez a ház Péteré = ez a ház Péter e-e, mintegy Péter az-ja v. ez-je. így a persza nyelvben is :áni-ó, vagy azdm'-o, szószerént ám. azzá övé v.
A személynévmások birtokragozása
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
.Ez egyes egyedül csak abban tér el személyragos nevek é és éi birtokragozásától,hogy a személynévmások birtokos é-jéhez még saját személyragja is járul: én-é és cm, íe-é és ed,mi a következő elemzési példákból bővebben kitűnik :Egy birtok, egy személy ; (meum, tuum, suum),én-é-em = énem v. enyém, te-é-ed = teéd v. tiéd, öv-é-e v. övé-je = övé.

217 cikk | 14 / 22 oldal