Nyelvi érdekességek - A magyar nyelv szótára

   

önhangzóval végződő melléknevek után.
Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
. . 1) Az a, e megnyúlik, mint a főnevekben: csúnya csúnyák, buta buták, henye henyék, büszke büszkék.2) A szélső hangzók után a) Az i után nyílt a v. e: házi-ak, budai-ak, kerti-ek,pesti-ek, midőn főnevekké lesznek i s: Pápai-ak, Aradi-ak, Gömöri-ek, Teleki-ek; lábnyi-ak,anyányi-ak, felényi-ek, ölnyi-ek. b) Az «, ü után is nyílt a v.
Az önhaugzók rendszeressége érteményi tekintetben.
Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Ha a nyelvünkben létező gyököket végtől végig figyelemre veszszük s a bennökrejlő értemények szerint öszvehasonlítjuk, szembeszökőleg látni fogjuk, hogy a rokon eszmék,fogalmak, tárgyak, és ezek különféle viszonyaik elnevezésében bizonyos hangzók uralkodnak. Vegyük fel például az i hangzót.
Kerekszók
Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
így nevezzük azon gyököket, melyek önhangzója két ugyanazon mássalhangzó közészorult, u. m.: bab, babó, babócs, babug = csecsbimbó, bob, boborcs, boborcsék, bob, bó-bita, bóbiskol, azaz, feje bobját hajtogatva szunyókál, búb, búbos, bubor, buborék, csecs, csöcs,cstics, csúcs, csucsor, csucsorodik, död, döddö, dödöke, dud, dudor, dudorodik, dudorú, dudoritdudva, gog v.
Ajakhangokkal  kezdődők:
Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
bocs, bocska, kis kádféle edény, bucs, bucskó = tuakó, bucsér, bocz, boczkó, bócz, hengerbócz,bóczéros = boglyas, böcz, böczek = tuskó, bucz, buczka, buczkó, bőd, bődön, bodoca, bodor,bőd, bődön, búd, búdon, budonka, bog, ágbog, boga, bogács, boglya, boglár, bogrács, bőg, bögre,bwg, buga, buglya, bogy, bogya, bogyó, bogyói, bögy, bögyök, bögyökös, bugy, bugyor, bugyola,bugya = t...
Torokhangokkal  kezdődők:
Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
gob, gobhal, goboncza, göb, göbre, göbecz, gub, gubacs, gubó, g«b,'gübe s= vizörvény,gübü = nyélbe ütött göcs, melylyel a halászok a vizet zavarják, gőcs, göcsört, gőd, gödör,goly, golyó, golyva, göiy, gölye, hizlalni való disznó, gólodon, gom, gomoly, gombolyag,gomb, gombor, gomboly, gombóca, göm, gömő, gömöly, göngy, gömb, gömböly, gömbö-lyeg, gond, göndör, göndörödik, gum, gu...
Nyelvhegyi hangokkal kezdődök:
Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
«oó, csobány, csobolyó, csö6, csöbör, cíög, csögbog, fordítva: göcs, csök, csokor, csök =r tuskó,ctom, csórna, csomó, csömör, csont, csombók, csombolék, csombor, csőm, csöineg (forradás a fán)csömör, csőnk, csönköly (forgócsont), csömpöly, csombolék, csop, csopor, csoport, czom, czomb,rzompó, dob (egyszersmind hangutánzó), dobasz, dobzó, dobosz, dobon, döL, dobon, döbörke,doh, d...
A  mássalhangzókról
Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
A mássalhangzók szószervre nézve a) ajkiak, melyek idomitásában kiválólag az ajkak működnek, n. m.
Előtétes mássalhangzók
Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
1) Melyek az alapszó érteményét nem változtatják, legfölebb hangzatosabbá teszik;a) ajakbötük: á, bá; amé, bámé; ámul, bámul; amit, bámit; dngó, bangó; Andri, Bandii; örzse,Éörzse; iczeg, biczeg; illeg, billeg; izgat, bizgat; ringat, bringát; ringyó, bregyó; izseg, bizseg;apa,papa; ityi,pityi; Ila, Pila; Ista, Pista; Erzse, Perzse; Anna, Panna; illeng, Jilleng; irka,firka; irics...
Közbevetett  mássalhangzók
Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Ezek is az alapszó érteményét részint változatlanul hagyják, vagy némileg módosítják.
Hátratett  mássalhangzók
Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Csupán a szók hangzatosságát nevelő toldalékok: csalárd, csalár; fogárd, fogár;édesd, édes; könnyűd, könnyű; hosszúd, hosszú; karcsúd, karcsú; kend, ken; fend, fen; csaláng,csalán; foszláng, foszlán; szatying, szatyin; mócsing, mócsin; borzag, borza ; ottang, ottan; itteng,itten; eperj, eper; szeder;, szeder; nyírj, nyír; cser/, cser; bánásai, bandsa; kancsal, kancsa; hangyái, h...

143 cikk | 6 / 15 oldal