Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: F


Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: F

fa, fás, fásít, fásúl, fajd, fajsz. Finnül: puu, svédűl: boom, németül: Baum.

facs, facsar, facsarás, facsargat; fordítva: csav, csavar.

fád, ige, a halászok nyelvén: hálót fádni = öszverakni.

fagy, (1), fagyos, fagyoskodik, fagyjú v. faggyú.

fagy, (2), fagyalfa. V. ö. magy, magyalfa, mogy, mogyoró. Rokona: bogy.

faj, fajta, fajtalan, fajtalankodik, fajzik. Rokona: fi, fias, fiú.

fáj, kedélyszó: fájdal, fájdalom, fájlal, fájós. Rokonok a lat. vae, török vaj, német weh.

fak, (1), fakad, fakaszt, fakgat, fakadék. Vékonyhangon rokona: fek, fekély.

fak, (2), fakó, fakít, fakúl. Rokona: fek, fekete, és vak, vakota.

fal, (1), fn. falas, falaz, falazás, falatlan.

fal, (2), ige: falás, falat, falatoz, falánk, faldos.

fal, (3), v. fol, falu, falusi, faluz, falv, fol, folu, folnagy; falka v. folka. Alapérteménye: csoportot, sereget képező sokaság. Rokonai a hellen: poluV és poliV, német: viel, Volk, orosz: pulk stb.

fany, fanyar, fanyarog v. fanyalog. V. ö. vony, vonyár, sany, sanyar.

far, (1), a metszés, hasítás alapérteményével: farag, faragás, faragcsál, faragatlan. Változattal: for, forgács.

far, (2), kerekdedség és körös mozgás: farol, faros, fartat (fortat, firtat).

faz, fazék v. fazok, fazekas v. fazokas. Rokona a latin: vas, vasis.

fáz, fázik, fázás, fázékony, fázós.

v. fö, a magasság alapérteményével: fěl, fěn, fěnn, fěnt, fělül, fělső; nyilt e-vel: fej, (caput) fejes, fejeskedik, fejetlen; feő, fő- v. fe-é, fé; fék, fékez, féktelen; fěd, fědél, fěděz, zárt ajakkal: föl, fönt, föd, födél stb.

fecs v. fěcs, természeti hangu: fecseg, fecsegés, fecske, fecskend, fecskendez. Zártabb hangon: föcs, főcsög, föcske stb.

fedd, (fegy-d), nyilt e-vel: feddés, feddetlen, feddhetlen.

fegy, fegyelem, fegyelmes, fegyelmetlen; fegyver. Elavult ige.

feh v. fej, fehér v. fejér, fehérség, fejéredik, fehérít.

fej, (1), fn. az egyszerü régies fe-nek j-vel toldott mássa: fejes, fejetlen, fejel, fejez. V. ö. fő (1).

fej, (2), ige: fejés, fejő; fejlik, fejt, fejsze. Alapérteménye: elválasztás. V. ö. fes, feslik.

fek, (1), igegyök: fekszik, fektet, fekvés, fekhely.

fek, (2), elvont gyök: fekete, feketít, feketűl, feketedik. Mint sötét szint, tulajdonkép szín hiányát jelentővel rokon a vastaghangu vak, vakota, vakisa = fekete v. feketés foltu, és fak, fakó.

fel, feled, felejt, feledékeny, feledtet, feledkězik.

fěl, fělěs, fělěz, fělül, fělség. l. fě, fö.

fél, (1), ékvesztő név: felek, feles, felez, felekezik, felekezet, feleség; felel, felesel. Alapérteménye: ketté választás, ketté osztott egésznek egy-egy része. Vastag hangon rokona: vál, válik, válasz (felelet), továbbá fal, mint választó vonalat képző építmény.

fél, íge: félés, félelem, félelmes, félt, féltékeny.

fém v. fény, fémlik v. fénylik, fényes, fényesít, fényez, fénytelen. Rokona: fen, fenés.

fen, (1), ige: fenés, fenet, fenetlen.

fen v. feny, fene, fenéz, fenyeget, fenyít, fenyíték. Törökűl fena, am. rosz.

fěr, fereg, ferde, ferdít, ferdűl, fergeteg, fergetyű. V. ö. pěr, pereg, perdűl, for, forog.

fér, (1), ige, férés, férhet, férhetetlen.

fér, (2) = ivar: férj, férfi, mint fiú, ifjú am. ív-jú, ív-ik igétől. Rokon a lat. vir, gör. anhr.

fér, (3), = fěr: féreg, férges, férgesedik. Alapérteménye: tekergő, fürgő mozgás.

fes, (1), feslik, feslett, feslettség. Rokona: fés, fésű, fej, fejlik, és vás, vásik.

fes, (2) v. fös, fest, föst, festék, fösték. Vastag hangon rokona: fos, fost, fostos.

fesz, feszes, feszít, feszűl, feszeleg, feszeng.

fész, fészek, fészkel, fészkelődik, fészkes. Rokonai: becz, becző, és vacz, vaczok, vasz vaszok. Finnül päszä, németűl Nest, latinúl nidus.

fi, fiú, fiadzik, fial (régies), fias, fiatlan, ficsór, ficz, ficzkó, fiók. Rokona if ifju, ív ivik, ivadék.

fics, ficsere, ficseréz. Rokona: csics, csicsoma, csecs, csecse.

ficz, élénk, síkamló mozgás: ficza, ficzam, ficzamít, ficzamodik, ficzánk, ficzánkol, ficzke. V. ö. icz, iczeg, bicz, vicz.

figy, figyel, figyelem, figyelmes, figyelmetlen, figyelmez. Rokona: vigy, vigyáz.

fík, fíkik. Vastag hangon rokona: bak, bakik.

fik, fika, (magyar gyalog vitéz), baka, bakancsos.

fil, (1), filkó, tökfilkó, makkfilkó = felső, tökfelső. Fil-Istál Csalóközben = Fel-Istál, filegória = felgóré.

fil, (2) = bil: filling, billing; l. bil.

fin, finta, fintor, fintorít, fintorodik, fintorog, fintorgat. Görbe hajlás, hajlongás.

finy v. finny, finnya, finnyás, finnyáskodik.

fincz, fincza, finczos, finczároz; vincz, vinczároz. Jó kedvű, csintalan, gyermekded élénk mozgás.

fir, (1) = far: firtat, fartat. V. ö. far.

fir, (2) = ir ige: firka, firkál, firkálás, firkász, firkant = irka, irkál stb.

fir, (3) = für: firge, firgencz, fürge, fürgencz. Vastagh. vir, virgoncz.

fit, fitat, fitít, fitog, fitogtat, fitos. V. ö. fity, fityeg.

fity, (1), fityeg, fityegtet, fityőlék; fityma, fitymál.

fity, (2), fityész, fityésző eb = szaglászva keresgélő. Rokona: figy, figyel.

fiz v. füz, fizet, füzet, fizetés, fizetetlen.

fog, (1), ige: fogás, fogdos, foglal, foglalkodik, fogékony, fogúl, fogulatlan, fogoly. Hasonló a német fangen, goth fahan, görög phgw, phgnumi.

fog, (2), név, fogas, fogatlan, fogadzik. Valószinüleg a fog igével azonos, mint: nyom premit, és nyom vestigium, les, insidiatur, és les insidiae, zár claudit, és zár clausura, sera, s több mások.

fogy, ige, fogyás, fogyat, fogyatkozik, fogyatkozás, fogyaték.

foh, kedélyhang: fohász, fohászkodik. Rokona: soh, sohajt.

foj v. fuj, fojt, fujt, fojtás, fojtogat. V. ö. fú, fúl.

fok, fn. 1) Valaminek feje, főrésze, kiálló része. Hegy foka, vár foka, fejsze foka, kés foka; fokos, tű foka. 2) Nagyobb folyóból, tóból kiszakadó ér. Siófok, foktő.

foly, folyás, folyó, folyam, folyamat, folyamodik, folydogál, folyat, folytat, folyár. Latin fluit, német flieszt, szanszkrit plu.

fol = fal: folka, falka, folu, falu.

fon, fonás, fonóka; fondor, fondorkodik, fonál. V. ö. von, vonal.

fony v. fonny, fonnyad, fonnyaszt.

for, (1), körös mozgás: forog, forgat, fordít, fordúl, forgékony; forbát, forbátol. Vékonyh.: fěr, fereg stb.

for, (2), buzgó mozgás: forr, forrong, forradalom, forrad, forraszt.

for, (3), erős indulathang: forty, fortyan. Rokona: för, förmed.

fos, fosik, fosos, fost, fostos, latin: forium.

fosz, foszlik, foszt, foszlad, foszladoz, foszlékony, foszlán, fosztor. Alapérteménye: részekre oszló szakadás, bomlás; rokon: osz gyökkel.

fö, föd, födél, födés, födő. V. ö. fě, fěd.

fő, (1) = fej, mint: vő vej, nő nej.

fő, (2), a hőség alapérteményével: fől, főz, főzés. Rokona: fű, fűl, fűt. Eredeti értelme a fu-vásban rejlik.

föcs = fěcs, hangut. föcsög, fěcsěg.

för, (1), kedélyszó; förmed, förmeszt.

för, (2) = for: förög, förgetyű, förgeteg.

fu v. fú: fuvás, fujás, fuval, fuvalom, fuvalkodik; fúl, fojt. Természeti hangut.

fúl = fúr, szúr: fulánk, fulánkos.

fúr v. fur: fúrás, fúró v. fúrú, furkál; furfang, furfangos, furcsa. Rokona: for, forog. Latin foro, német bohren.

fut, futás, futam, futamodik, futkos, futkároz, futrinka. Latin fugit.

fű, (1), hőség által okozott fuvás: fűl, fűt, fűtözik, fűtés, fűtetlen. Ellenkezője: hű, hűl, hűt.

fű, (2), füves, füvész, füvészet. Rokona a hellen juw, juton.

függ, függés, függékeny, független, függed, függeszt, függelék.

fül v. fil, (1), fülel, füles, szemfüles.

fül v. fil, (2), füllent v. fillent, = bill, billent, átv. ért.

für, fürge, fürgencz, fürög, füremedik, fürdik. A for (forog) gyöknek élénkebb érteményü árnyalata.

füty, hangutánzó: fütyöl, fötyörész, fütty, füttyen, füttyent, füttyöget, füttyös.

fűz, (1), név: fűzes, fűzfa. Tájejtéssel: fíz, Baranyában sziz-fa.

fűz, (2), ige: fűzés, fűzöget, fűzér.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 1,932 Kategória: A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Előző cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: DS Következő cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: G


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: