Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: R


Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: R

ra, a fölszín, magasság alapérteményével: rám, rajtam, rólam.

rab, rabol, rablás, rabság. Hasonlók a lat. rapit, ném. raffen, rauben.

rács, rácsa, rácsol, rácsolat, rácsos, rácsoz. V. ö. ró, rovács.

rag, (1), hurczoló erőszak: ragad, (áth.), ragadoz, ragadozás, ragadmány.

rag, (2), vonzódás, tapadás: ragad (önh.), ragaszt, ragaszték, ragasz, raggat.

rág. fogakkal való őrlés, zúzás: rágdos, rágicsál, rágás, rágódik. Átv. ért. rágalom, rágalmaz. Hasonló a lat. rodit.

ragy, égés, fényesség: ragyog, ragyogás, ragya, ragyiva. V. ö. lat. radius, radiat, szanszkrit rads.

raj, (1), rajos, rajzik, rajzás, rajzat. Átv. ért. rajong, rajongás.

raj, (2), rajz, rajzol, rajzolás, rajzolat. Hasonló a német Ríss.

rak, ige, rakás, rakat, rakgat, rakodik, rakoncza.

rák, rákász v. rákész, rákos. Egyezik vele a szláv rak.

rán, ránt, rántás, rántogat, ránczigál, rándít, rándúl, rángat, rángatódzik. Alapérteményben rokon az erőszakos rab, rabol, rag, ragad gyökökkel.

ráncz, = redő: ránczol, ránczos, ránczosodik. Hasonlók a német Runze, lat. ruga.

rap, rapos, raposa, rapancs, rapancsos, rapancz, rapanczos. Rokon a szakgatást jelentő rib, ribál, raf, rafol, rif, rifol gyökökkel.

rár, madárhang: ráró.

rás, természeti hangut. ráspoly, ráspolyoz. V. ö. rěsz, reszel. Német. raspeln.

rász, rászt, rásztosodik.

rát, rátás, rátotta. Rokon a vereset, jelentő rós, róska, róka, ravasz szókkal. Rátani = pirítani.

rav, (1), ravasz (régi eredeti értelme: róka), ravaszság, ravaszkodik.

rav, (2) = ró, rov, metszés, hasítás, ravat, ravatal, rovás.

ráz, ige: rázás, rázogat, rázkodik, rázódik. Mint erőszakos mozgatást jelentő rokon a ránt, ránczigál igével.

reb, hangut. rebeg, rebegés, rebegő; rebes, rebesget.

recs, hangut. recseg, recsegés, recsegtet, recscsen, recscsent.

recz, (1), hangut. reczeg, reczegés, reczegtet. V. ö. recs, recseg.

recz, (2), recze, reczés, reczéz, reczézés, reczézet. Hasonló a latin: rete.

récz, hangut. récze, máskép: rucza, gócza, kacsa,

red, redő, redv, redves, redvesedik, redőz, redőzet. Latin ruga.

reg, (1), rege, regél, regélés, regény, regényes.

reg, (2), regvel, reggeli, reggeliz, regveledik. V. ö. rög, rögtön.

rég, régen, régente, régi, régűl.

rej, rejt, rejtés, rejteget, rejtőzik, rejtemény, rejlik.

rek, (1), hangut. rekeg, rekegés, rekegtet. Egyezik vele a lat. raucus.

rek, (2) elzárás, bekerítés alapérteményével: reked, rekesz, rekeszt, rekeszték, rekkent. V. ö. ford. ker, kerit.

rem, remeg, remegés, remegtet; remény, reménység, reménytelen.

rém, rémít, réműl, rémülés, rémületes, rémlik.

ren, rázkodó mozgás és hang: reng, rendít, rendűl, renget, rengeteg.

rend, rendel, rendelet, rendelkezik, rendes, rendetlen. Hasonlók a szl. rad, lat. ordo.

reny, renyhe, renyhed, renyheség, renyhélkedik. V. ö. lany, lanyha.

rep v. rěp, a szálló madár szárnyainak hangja: repít, repül, reppen, reppent. Máskép: röp, röpít.

rep, nyilt e-vel, hangutánzó: reped, repedék, repeszt, repeget, repedez. Hasonló a latin: rumpo.

resz, (1), dörzsölési hang: resuel, reszelés, reszelő, reszelget. V. ö. risz, riszál.

resz, (2) = rez, rázkodás, félemből vagy más kedályi állapotból: reszket, reszketés, reszketeg, reszkettet.

rész, (1), részel, részeltet, részént, részes, részesedik, részesít, részesűl, részvény.

rész, (2), részeg, részeges, részegeskedik, részegít, részegség.

ret v. rett ijedési, félelmi rázkodás: retten, rettenet, rettent, retteg, rettegés, rettegtet. V. ö. rez, rezzen.

rét, réteg, réteges, rétes, rétez, rétü.

rev, reved, reves, revesít, revesedik.

rez, rázkodás: rezg, rezgés, rezzen, rezzent, rezked (reszket).

réz, ékvesztő: rezel, rezes, rezez; reznek.

rib, ribál, ribancz, ribanczos. V. ö. rap, rapancz, rif, rifol.

v. rív, hangut. és ékvesztő: rivás, ríkat, rikkan, rikkant; riad, riadás, riaszt, rivalkodik, rivvan, rimánkodik.

rif, rifol, rifolás. Szakgatás, nyüvés alapérteményével.

rig, rigó, rigolyás. Puszta gyöke ri hangutánzó: rig elavult ige s hasonló nyög, súg búg igékhez.

rim, rima, rongyó (rimgyó). V. ö. rom, rongy.

rip, ripacs, ripacsos. V. ö. rap, rapancs, rib, ribál.

risz, riszálás, riszálodik, riszszant. V. ö. resz, reszel.

rit, ritka, ritkít, ritkúl, ritkaság, ritkán.

v. rov: rovás, rovat, rovát, rováték, rovátkol, rovatal, rovogat. Fordítva hasonlók hozzá a szintén metszésre vonalazásra vonatkozó or, ort, ir, irt.

v. rav, a veresség alapérteményével, rós, róska, róka, ravasz. V. ö. rő, rőt, ném. roth, lat. rufus, rubus.

rob, hangut. robaj, robban, robbant, robog.

rogy, rogyás, rogyik, rogygyan, rogygyaszt. Leomlás, leesés hangja.

roh, (1), rohan, rohanás, roham. Hasonló a lat. ruo.

roh, (2), rohad, rohadás, rohaszt. A romlás alapértelmével. V. ö. rosz.

roj, rojt, rojtos, rojtoz. V. ö. ros, rost, Alapérteménye: szétváló szálas részek.

rok, rokon, (régente am. közel), rokonság, rokonít, rokonúl. V. ö. rak.

rokk, hangut. rokkan, rokkant, rokkanás. V. ö. roh, rohan.

rom, romb, rombol, romlik, ront, roncs, rongy; ronda, rondít; rongál.

rop, hangut. ropog, ropogtat, roppan, roppant, ropaj. Önálló ige is: "ropja a tánczot."

ros, (1) = rogy: roskad, roskaszt, roskatag, roskadt.

ros, (2), szálakra szakadozott valami; rost, rostos, rostosodik; rostély rostélyoz; rosta, rostál. V. ö. roj, rojt.

rosz, rossz, anyagi vagy erkölcsi értelemben romlott: rosszaság, rosszall, rosszas.

roty, hangut. rotyog, rotyogás, rotyogtat, rotytyan, rotytyant.

roz = ros, rozog, rozoga, rozzan, rozzant.

rozs, a veresség alapérteményével, rozsda, rozsdás, rozsdásodik. V. ö. ró v. rav.

röb, hangut. röbög, röbögés. V. ö. reb, rebeg.

röcs, rücs = roncs: röcsköl, roncsol, röcskölődik, roncsolódik, rücskös.

röf, disznóhang: röfög, röfögés, röffen, röffent.

rög, (1) = gör: rögös, rögöly, rögzik, rögzött. Alapérteménye: csomós keményedés.

rög, (2), rögtön (hevenyében), rögtönöz (hevenyész). Alapfogalomban rokona reg, regvel, és a fordított: ger gerjed.

röh, emberi és állati hang: röhög, röhögés, röhögtet, röhhent. Fordítva V. ö. hör, hörög.

röj = rej: röjt, rejt, röjtöget, rejteget, röjtözik, rejtezik. stb.

röp = rep: röpít, repít, röpűl, repűl, röpdös, repdes, stb.

röst v. rěst: röstell v. rěstell, röstelkedik, restelkedik. V. ö. lust, lusta.

röv, rövid, rövidít, rövidűl, rövidség, rövidséges. Az elvágás, elmetszés, alapfogalma szerint rokona ró, rovott.

rúd, rudal, rudas, rudaz, rudazó. V. ö. dur, durung.

rúg, rúgás, rugdal, rugdalódzik, rugalmas, rugódozik. Átv. hasonló hozzá: ugr, ugrik.

rus = rút: rusnya (rútnya), rusnyálkodik, rusnyaság, rusnyít, rusnyúl.

rút, rútít, rútúl, rútság. Fordítva hasonló hozzá a genyes sebet jelentő túr, (túros a háta) és a latin: turpis.

rügy, bimbófakadás: rügyezik; máskép: rigy, rigya.

rüh, rühes, rühesedik, rühölődik, rühülődik, rühelődzik.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 1,874 Kategória: A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Előző cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: P Következő cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: S


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: