Kétágú képzők és ragok.


Kétágú képzők és ragok.

Ezek közől az egyik, mint vastag önhangzóju, mindenféle vastaghangzós szóhoz, a másik, mint

vékony önhangzójú, mindenféle vékonyhangzóju gyökhöz vagy törzshöz járul. Ilyenek:

a) ezen névképzők:

         

ab, eb: darab, dereb (régies);


         

áb, éb: nyal-áb, has-áb, ver-éb, ger-éb;


         

ád, éd: csal-ád, gal-ád, csel-éd, seg-éd;


         

aj, ej: soh-aj, zuh-aj, mor-aj, csör-ej, dör-ej, zör-ej;


         

ák, ék: fon-ák, czul-ák, mell-ék, körny-ék;


         

alom, elém: irg-alom, jut-alom, kér-elěm, tür-elěm;


         

ály, ély: szab-ály, oszt-ály, szeg-ély, görv-ély;


         

ap, ep: al-ap, gyar-ap, ker-ep, ül-ep.


         

Kivétetnek az idegen származásról gyanús: oszlop, czölöp, kolop:


         

ány, ény: vág-ány, csák-ány, lep-ény, köt-ény;


         

ár, ér: buv-ár, sov-ár, füz-ér, vez-ér;


         

ás, és: lát-ás, lop-ás, ver-és, üt-és;


         

ász, ész: horp-asz, dob-asz, rek-esz, rönk-esz;


         

Kivétetnek: gonosz, pákosz, rogosz;


         

ász, ész: halász, csik-ász, kert-ész, ökr-ész;


         

at, et: rak-at, nyom-at, üt-et, cseleked-et;


         

Kivétetnek: nyug-ot, állap-ot;


         

atag, eteg: lank-atag, olv-atag, leng-eteg, pöf-eteg;


         

atal, etel: hiv-atal, rov-atal, men-etel, jö-v-etet;


         

atlan, etlen: ház-atlan, toll-atlan, kez-etlen, bőr-etlen;


         

talan, telen: mag-talan, bú-talan, mez-telen, szün-telen;


         

mány, mény: tanul-mány, tok-mány, keres-mény, küldemény:


         

vány, vény: lát-vány, hal-vány, kér-vény, tör-vény;


         

ság, ség: agg-ság, jó-ság, szép-ség, bő-ség;


         

ka, ke: szál-ka, sós-ka, röp-ke, tüs-ke;


         

csa, cse: szár-csa, tó-csa, vér-cse, kenő-cse;


         

ánk, énk: nyul-ánk, fal-ánk, él-énk, fél-énk;


         

ékony, ékěny: csal-ékony, mul-ékony, reped-ékěny, tör-ékěny;


         

dad, ded: karcsu-dad, kicsi-ded, körös-ded, iv-ded;


         

ú, ű: sanyar-ú, szigor-ú, keser-ű, sűr-ű;


         

ó, ő: szab-ó, irt-ó, kend-ő, fürd-ő;


         

a, e: húza-von-a, peng-e, csörg-e;


         

ha, he: ír-ha, lom-ha, reny-he, csür-he;

b) igeképzők:

         

ad ed: ap-ad, loh-ad, ep-ed, süpp-ed;


         

akodik, ekědik: mar-akodik, tol-akodik, ver-ekědik, tör-ekědik;


         

akozik, ekězik: vár-akozik, szór-akozik, igy-ekězik, gyűl-ekězik;


         

an, en: csatt-an, ropp-an, rett-en, döbb-en;


         

ant, ent: csatt-ant, ropp-ant, rett-ent, döbb-ent;


         

ász, ész: markol-ász, bogar-ász, legel-ész, böng-ész;


         

aszkodik, eszkědik: rug-aszkodik, ereszkědik, dőleszkedik;


         

aszt, eszt: ap-aszt, loh-aszt, ep-eszt, süpp-eszt;


         

at, et: rak-at, foly-at, nyir-et, öl-et;


         

ál, él: álldog-ál, folydog-ál, menděg-él, üldög-él;


         

ódik, ődik: zár-ódik, huz-ódik, vet-ődik, üt-ődik;


         

úl, űl: jav-úl, bor-úl, szeg-űl, szük-űl;


         

dal, del: jár-dal, fur-dal, szeg-del, tör-del;


         

hat, het: áll-hat, fut-hat, vi-het, ül-het;


         

kál, kél: ir-kál, tur-kál, cser-kél, tě-kél, (těvěgél);


         

tat, tet: jár-tat, foly-tat, csör-tet, ül-tet;


         

gat, get: for-gat, csor-gat, pěr-get, zör-get;

c) határozók:

         

an, en: bátr-an, okos-an, szép-en, bölcs-en;


         

ul, ül: al-ul, botor-ul, szegény-ül, föl-ül;


         

lag, leg: futó-lag, utó-lag, kellő-leg, elő-leg;


         

lan, len: addig-lan, holtig-lan, meddig-len, eddig-len;


         

ta, te (1): hajdan-ta, leány-ta, régen-te, füven-te;


         

ta, te (2): hatszor-ta, nyolczszor-ta, kétszěr-te, ötször-te;

d) névmódosító ragok:

         

abb, ebb: igaz-abb, okos-abb, helyěs-ebb, bölcs-ebb;


         

an, en: hárm-an, nyolcz-an, négy-en, öt-en;


         

at, et (többes): falak-at, botok-at, vizek-et, tőrök-et;


         

ba, be: ház-ba, ól-ba, hely-be, öl-be;


         

ban, ben: ház-ban, ól-ban, hely-ben, öl-ben;


         

ból, ből: ház-ból, ól-ból, hely-ből, öl-ből;


         

nak, nek: vas-nak, hús-nak, réz-nek, kő-nek;


         

nál, nél: vas-nál, hús-nál, réz-nél, kő-nél;


         

ra, re: vas-ra, hús-ra, réz-re, kő-re;


         

ról, ről: vas-ról, hús-ról, réz-ről, kő-ről;


         

vá, vé: fá-vá, hó-vá, lé-vé, kő-vé;


         

val, vel: fá-val, hó-val, lé-vel, kő-vel;

e) személyragos névmódosítók:

         

am, em: nál-am, ról-am, vel-em, től-em;


         

ad, ed: nál-ad, ról-ad, vel-ed, től-ed;


         

a, e: nál-a, ról-a, vel-e, től-e;

f) személyragos névutók:

         

am, em:alatt-am, után-am, mellett-em, fölött-em;


         

ad, ed: alatt-ad, után-ad, mellett-ed, fölött-ed;


         

a, e: alatt-a, után-a, mellett-e, fölött-e;


         

unk, ünk: alatt-unk, után-unk, mellett-ünk, fölött-ünk;


         

atok, etěk: alatt-atok, után-atok, mellett-etěk, fölött-etěk;


         

ok, ök: alatt-ok, után-ok, mellett-ök, fölött-ök;

g) igemódosítók, bizonyos idők- és személyekben:

         

asz, esz: tart-asz, hord-asz, teng-esz, dönt-esz;


         

nak, nek: jár-nak, foly-nak, kel-nek, ül-nek;


         

am, ěm: járt-am, tolt-am, kelt-em, ült-em;


         

ad, ed: látt-ad, tolt-ad, vert-ed, szűrt-ed;


         

a, e: látt-a, tolt-a, vert-e, szűrt-e;


         

á, é: lát-á, tol-á, ver-é, szűr-é;


         

ak, ek: járt-ak, tolt-ak, vert-ek, szűrt-ek;


         

anak, enek: járt-anak, tolt-anak, vert-enek, szűrt-enek;


         

j-a, j-e: jár-j-a, tol-j-a, ver-j-e, szűr-j-e, (parancsoló);


         

j-ak, j-ek: jár-j-ak, tol-j-ak, ver-j-ek, szűr j-ek;


         

ók, ők: lát-ók, mond-ók, lel-ők, ver-ők;


         

uk, ük: látt-uk, mondt-uk, lelt-ük, vert-ük;


         

unk, ünk: lát-unk, mond-unk, lel-ünk, ver-ünk;


Szerkesztés dátuma: kedd, 2011. február 8. Szerkesztette: Kovács Lóránt
Nézettség: 2,345 Kategória: A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Előző cikk: Az önhangzók rendszeres viszonya, illetőleg hangrendé a képzőkben és viszonyító ragokban. Következő cikk: Háromágú képzők és ragok.


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: