Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: K
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ka, kaka, kakál, kakás. Mint csunyát és roszat jelentővel egyezik a hellen: kakoV. kab, 1) kaba, babócza; 2) kabona: 3) = kap, kapar. káb, kába, kábít, kábúl, kábaság. V. ö. csáb. kacs, v. kács (1) hangut, kacsa, kacsáz, kácsa, kacsér. V. ö. gócz, gócza. kacs, (2), görbére hajlás: kacska, kacsínt. V. ö. kan-cs. kacz, (1), kedélyhang: kaczag, kaczagás, kaczagtat.
Különös tárgyalásra méltók.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
A) — akodik, —ekédik, v. —kodik, —kédik, —ködik, —okozik, —ekézik, v. —kozik, -kézik, —közik, -akoszik, —ekészik. 1) Igéket képeznek igékből: huz-akodik, von-akodik, ver-ekédik, tör-ekédik, várakodik, gyül-ekézik, árul-kodik, emel-kedik, szüköl-ködik; 2) főnevekből: király-kodik, emberkédik, őr-ködik ; 3) melléknevekből; bátor-kodik, kevély-kédik, eszelős-ködik.
zsába - zsurló
Szótár » Félreértelmező szótár
zsába Bibliai királyné, Salamon király felesége. Fiatal lányokat kerített férjének, tekintettel arra, hogy neki magának folyton hexensussza volt. zsakett mini zsákruha. zsandár egyenruhás módosparaszt – lány ( a francia Jeanne d’Arc névből. zsarátnok lovagkori udvari méltóság tűzmester.
Birtokos £, éi és ék.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Ez két elemből áll, ú. m. a birtoktárgyra visszamatató a- vagy «-böl, és a személyremutató 6-ből, mely mint tudjuk a- vagy e-re rövidül, tehát a (vagy e) és e öszveolvadva = é, pl.ez a ház Péteré = ez a ház Péter e-e, mintegy Péter az-ja v. ez-je. így a persza nyelvben is :áni-ó, vagy azdm'-o, szószerént ám. azzá övé v.
Az önhangzókról, mint szóképzőkről
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
~ó, ~ő.1) A jelen és jövőidő részesülőjének képzője. Véleményünk szerint ezen képző azonos a harmadikszemélynévmással, és a távolra mutató o-, a-nak, valamint a mutató az névmásnak rokon társa,mert melléknévi tulajdonságánál fogva mint jelző az illető alany cselekvését, szenvedését vagy állapotátmintegy rámutatólag határozza meg. Ezen részesülők, vagy melléknevek, pl.
vacillátor - vulkánfíber
Szótár » Félreértelmező szótár
vaasa-futás Menekülés sítalpon az ellopott kerámiaedénnyel. vabank játékkaszinók kifizetőhelye. vacillátor A tétovázást mérő műszer vackor az írott történelem előtti időszak, amikor az embre még vadkörtén élt. vadászidény hibás emberpéldányok eliminálásának legális időszaka vadgazda Tomboló Torgyán-hívő.
Kettős igeképzők:
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
an-t, en-t : lobb-an-t, durr-an-t, csill-en-t, rezz-en-t, dörr-en-t;ad-oz, ed-éz : ak-ad-oz, szak-ad-oz, ép-éd-éz, erny-ed-éz, rep-ed-éz, hül-ed-éz,ad-z-(ik), ed-z-(ik) : fi-ad-z-(ik), sarj-ad-z- kér-ed-z- pölyh-öd-z- level-ed-z-ik;og-ál, ég-él: ad-og-ál, isz-og-ál, kér-ég-él, szed-ég-él, hiv-og-ál;ig-ál, ik-ál: tasz-ig-ál, gur-ig-ál, haj-ig-ál, sánt-ik-ál, korny-ik-ál;og-at, ég...
Kétágú képzők és ragok.
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Ezek közől az egyik, mint vastag önhangzóju, mindenféle vastaghangzós szóhoz, a másik, mintvékony önhangzójú, mindenféle vékonyhangzóju gyökhöz vagy törzshöz járul.
Közbevetett  mássalhangzók
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Ezek is az alapszó érteményét részint változatlanul hagyják, vagy némileg módosítják.
Névviszonyító ragok.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Ezek két osztálybeliek, a) melyek a latin praepositiókkal egy érvényűek, pl víz-ben, in aqua, víz-ből, ex aqua. E ragoktól a névutók csak abban különböznek, hogy ez utóbbiak a viszonyított szókhoz oda nem tapadnak, de szintén a praepositiókat képviselik, pl. víz fölött, super aqua, ház körül, circa domum.

217 cikk | 10 / 22 oldal