Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

Folytatva a különösebb képzőket.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
D) —í, —d, —l. A —t nagy szerepet játszó igeképző. Általán a tevés, cselekvés, mivelés, csinálás fogalmát oltja az illető gyökbe vagy törzsbe, s különféle osztályú igéket képez, melyeknek összehasonlításából okszerüleg következtethetni, hogy eredetileg nem egyéb, mint a tész igének eIvont s önhangzójától megfosztott té gyöke.
nedves - nyersméret
Szótár » Eszperente szótár
nedves nedvesség nefelejcs néger négy négyszeres negyven négyzetméter nehéz nehezebb nehezen nehézkesen neheztelés nekem nem nemesfém nemesség német németség nemzet népmese népzene neveletlen neveletlenség névérték neves nevetséges nevetségesen nevetségesség nevez nevezetes névleg névlegesen névtelen néz nézeteltérés nyel nyelv nyelvész nye...
Az ép szókból álló képzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
es, hangrendileg: as, es, ěs, os, ös.A régieknél rendesen: es, ma és;kihagyással: s, a kapcsolt szó után: is; leg-es-leg, Péter és Pál,apám s anyám, apám is, anyám is. Egyezik vele a tompább latin: et és it (em). Épen úgy tapadt a szóvégére mint no-s szóban, mely am. no-és. Mint kötszónak azon szókötési jelentősége van, melynél fogva két alanyt ugyanazon állítmánnyal egyesít pl.
nábob - nuncius
Szótár » Félreértelmező szótár
nábob gazdag indiaiak téli sportja. nadály a tengernek az az állapota, amikor sem apály, sem dagály nincs ( a spanyol „nada“ – semmi – szóból ). nadragulya bikacsapat. Nagy Elán az első sztahanovista, aki a hatalmas lendülettel fogott neki a munkának nagyapó Megáradt az Olaszok legnagyobb folyója nagybani kis leu.
ű
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
1) Ragozatlan gyökszókban megnyujtott ü, s jobbára ékvesztő, mint: fűz, füzet, füzek,füzes, tűz, tüzet, tüzek, tüzel, tüzes, szűz, szüzet, szüzek.2) Tájdivatos kiejtéssel a jobb hangzatu ő helyett használtatik: ű (ille), bűl (ből),rűl (ről), dűl (dől), bű (bő), kű (kő).3) Mint névképző eredetileg ő, mint: keserű keserő, seprű seprő, gyeplű gyeplő.
önhangzóval végződő melléknevek után.
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
. . 1) Az a, e megnyúlik, mint a főnevekben: csúnya csúnyák, buta buták, henye henyék, büszke büszkék.2) A szélső hangzók után a) Az i után nyílt a v. e: házi-ak, budai-ak, kerti-ek,pesti-ek, midőn főnevekké lesznek i s: Pápai-ak, Aradi-ak, Gömöri-ek, Teleki-ek; lábnyi-ak,anyányi-ak, felényi-ek, ölnyi-ek. b) Az «, ü után is nyílt a v.
Macedón - muzsika
Szótár » Félreértelmező szótár
Macedón ( ejtsd: MekIdn, Gregor ). Híres skót balkánkutató. Madách az emberi élet célját kereső, arisztokrata származású épületasztalos madárinfluenza Erdei Zsolt vírusos betegsége magamellé Ön anyatej magánynyomozó Egyedüllétet kutató detektív magazint E napon gyom jelez. mágnes többnyire vasak összeszedésére alkalmazott hajdani gazdag nemes ( v.ö. Mágnes Miska ).
Az önhangzók müködési rendszere nyelvünkben
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Nyelvünkben az önhangzók nem valami bitang vagy pótlékféle segédhangok, melyeket akármikép öszvezavarni, vagy elnyelni vagy kihagyni lehet, mint az árja nyelvek némelyikében, péld. a németben, csehszlávban stb. hol néha három, négy, sőt öt mássalhangzó is öszvetorlódik.
II. a, ě, zártak.
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
Valamint a zárt a középhangot képez a nyílt ă és o között, úgy a zártě középhang a nyilt e és ö között: ă,       a,       o, e, ě, ö. A zárt a létezését a gyökökben föntebb már érintettük.
A mássalhangzói szóképzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Ezek 1) önhangzó nélküli egyetlen mássalhangzóból állók, és pedig,      a) melyek a gyök vagy törzs véghangzójából alakultak, mint: ol-ó, ol-v; öl-ő, öl-v;nyel-ő, nyel-v; eny-ü, eny-v; ter-ü, ter-v; fe-ő, fe-j; sa-ó, sa-v;me-ő, me-ly; mi-ő, mi-ly; kese-ű, kese-ly, keser-ű, keser-v;gom-ó, gom-b; dom-ó, dom-b;      b) melyek a gyök végmássalhangzójábó...

217 cikk | 11 / 22 oldal