Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

ohm - protokoll
Szótár » Öszpöröntő szótár
ohm ohmos ököl ököljog ókor okozó olcsó olcsón olló ólmosbot oltógyomor öltöző önök ónöntő önös öntőgödör öntözőcső önző őr ördög őrgróf őrjöng örökmozgó örököl örökös örökzöld öröm orosz orr orrcsont orrhossz orsó orsódob orsózó orsózószög őrszó őrtorony orvos orvosol ős ősök összkomfortos ostoros ostrom ostromló ostromlott ostromol...
A gyakorlatos igeképzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
I. —t, —sz, —z, —zs, —d. Ezek a fentebb elemzett és kötszónak módosulatai, mindegyik saját hangrendü önhangzókkal. —s, (—és, —os, —ös) rep-és, tip-és, foly-os, tap-os, szök-ös, köp-ös, csipd-és, verd-és,fogd-os, kapd-os, lökd-ös, törd-ös, mint középképzö: hem-s-eg, har-s-og, pör-s-en. —ász, —ész.
Ugyanazon szónak többféle érteménye
A magyar nyelv szótára » Második rész
Az emberi észjárás valamint a fogalmakat, úgy azok hangképeit is rokonítani szokta, vagyis, amelyek bizonyos közjegyben egyeznek, s ennélfogva egynemű fogalom alá vonhatók, ugyanazon szóval fejezi ki. Ez esetben az értelmezés föladata a rokonértemények észtani öszvefüggését, illetőleg származási egymásutánját és rendét eléadni.
Mutatványok a tárgymutató igealak személyragozásából.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Mindenek előtt megjegyzendő, hogy a tárgymutató tőige öszve van téve, a) a pusztatőigéböl, b) a tárgymutatóból, mely eredetileg maga a mutató a vagy e (am. az, ott v. ez, itt),mely alkalmazásban i-, vagy j-, vagy ja, je-re, változik (mint ig jog, ihar juhar, igenye jegenyeszókban is), pl. ver, ver-i, ver-j-ük, verend-i, verend-j-ük, vere, vere-e v. vere-i = veré, verne,verne-e v.
A szóképzés nemei.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
A szóképzés általán kétfélekép történik: belváltozás, vagy hozzátétel által.Belváltozáskor a gyökhöz vagy törzshöz semmi sem járul, hanem valamely hangja vagy szótagja átalakúl. E módot követi nyelvünk, mint föntebb is érintettük, véghetetlen gazdagságban, főleg a rokonnemű gyökökés törzsek képzésében.
A gyökök módosulatai
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
1) Midőn az elülálló önhangzó változik, s az alapfogalomnak másmás árnyalatát vagy nemét fejezi ki, pl.
Az önhangzók rendszeres viszonya, illetőleg hangrendé a képzőkben és viszonyító ragokban.
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Általán ismert dolog nyelvünk szervezetében, hogy a vastaghangu gyökök és törzsekhez vastag, a vékonyhanguakhoz pedig vékony hangu képzők és ragok járulnak, mint a török és némely más altaji vagy szittya nyelvekben. E sajátságnál fogva a szók két fő rendre oszlanak, egyik a vastagok (al vagy mély hangúak) másik a vékonyak (föl vagy magas hangúak) rende.
waterloo - yukon
Szótár » Félreértelmező szótár
wacker-rapid gyors duma ( bécsi argó ). wagram Nagyobb csatamezők kivilágítására szolgáló, erős fényü villanyégő fajta. waterloo A viziló angol neve ( Waterloo Bridge kártyás kifejezés. Jelentése úgy bridzsel, mint egy viziló ). Watt neves angol orvos volt a XIX. Században, ő találta fel a gőzfürdőt, valamint a róla elnevezett steril kötszert ( vatta ).
Különös tárgyalásra méltók.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
A) — akodik, —ekédik, v. —kodik, —kédik, —ködik, —okozik, —ekézik, v. —kozik, -kézik, —közik, -akoszik, —ekészik. 1) Igéket képeznek igékből: huz-akodik, von-akodik, ver-ekédik, tör-ekédik, várakodik, gyül-ekézik, árul-kodik, emel-kedik, szüköl-ködik; 2) főnevekből: király-kodik, emberkédik, őr-ködik ; 3) melléknevekből; bátor-kodik, kevély-kédik, eszelős-ködik.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: K
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ka, kaka, kakál, kakás. Mint csunyát és roszat jelentővel egyezik a hellen: kakoV. kab, 1) kaba, babócza; 2) kabona: 3) = kap, kapar. káb, kába, kábít, kábúl, kábaság. V. ö. csáb. kacs, v. kács (1) hangut, kacsa, kacsáz, kácsa, kacsér. V. ö. gócz, gócza. kacs, (2), görbére hajlás: kacska, kacsínt. V. ö. kan-cs. kacz, (1), kedélyhang: kaczag, kaczagás, kaczagtat.

217 cikk | 9 / 22 oldal