Nyelvi érdekességek - Legújabb cikkek

   

Kettős igeképzők:
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
an-t, en-t : lobb-an-t, durr-an-t, csill-en-t, rezz-en-t, dörr-en-t;ad-oz, ed-éz : ak-ad-oz, szak-ad-oz, ép-éd-éz, erny-ed-éz, rep-ed-éz, hül-ed-éz,ad-z-(ik), ed-z-(ik) : fi-ad-z-(ik), sarj-ad-z- kér-ed-z- pölyh-öd-z- level-ed-z-ik;og-ál, ég-él: ad-og-ál, isz-og-ál, kér-ég-él, szed-ég-él, hiv-og-ál;ig-ál, ik-ál: tasz-ig-ál, gur-ig-ál, haj-ig-ál, sánt-ik-ál, korny-ik-ál;og-at, ég...
Öszvetett vagy vegyes igeképzők.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Ugyanazon gyök vagy törzs két, három, négy, sőt épen öt képzőt is fölvehet, amint t i. együtt véve önhatást, áthatást, miveltetést, külszenvedést, belszenvedést, kicsinyítést, tehetőséget,gyakoriságot akarunk kifejezni, pl. osz, elvont gyökből leszen áth. osz-t, mint az osz-ol, önhatónak párhuzamos társa, innen : osz-t-og-at, osz-t-og-at-tat, oszto-og-at-tat-hat.
Ezen képzők mutatótáblái :
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
I.a) Egyszerű tevést jelentők, önhangzó és párhuzamos társ nélkül : lát-t, tá-t, tar-t,szi-t,in-t; b) önhangzó nélkül, párhuzamos l társsal : rom-t (ront) rom-l-ik, hám-t hám-l-ik, fej-t fej-l-ik, rej-t rej-l-ik, vagy d párhuzammal : om-t (ont) om-l-ik, és on-d, melyből: ondó; c) miveltetők, önhangzó és párhuzam nélkül: lobban-t, roppan-t, cseppen-t, serken-t. II.
Folytatva a különösebb képzőket.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
D) —í, —d, —l. A —t nagy szerepet játszó igeképző. Általán a tevés, cselekvés, mivelés, csinálás fogalmát oltja az illető gyökbe vagy törzsbe, s különféle osztályú igéket képez, melyeknek összehasonlításából okszerüleg következtethetni, hogy eredetileg nem egyéb, mint a tész igének eIvont s önhangzójától megfosztott té gyöke.
A sokasító képzők táblái.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
I. Alaphang: g.
Különös tárgyalásra méltók.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
A) — akodik, —ekédik, v. —kodik, —kédik, —ködik, —okozik, —ekézik, v. —kozik, -kézik, —közik, -akoszik, —ekészik. 1) Igéket képeznek igékből: huz-akodik, von-akodik, ver-ekédik, tör-ekédik, várakodik, gyül-ekézik, árul-kodik, emel-kedik, szüköl-ködik; 2) főnevekből: király-kodik, emberkédik, őr-ködik ; 3) melléknevekből; bátor-kodik, kevély-kédik, eszelős-ködik.
A gyakorlatos igeképzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
I. —t, —sz, —z, —zs, —d. Ezek a fentebb elemzett és kötszónak módosulatai, mindegyik saját hangrendü önhangzókkal. —s, (—és, —os, —ös) rep-és, tip-és, foly-os, tap-os, szök-ös, köp-ös, csipd-és, verd-és,fogd-os, kapd-os, lökd-ös, törd-ös, mint középképzö: hem-s-eg, har-s-og, pör-s-en. —ász, —ész.
A csonkított szókból, vagy elvont gyökökből álló képzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
—ke, —ka, —csa, — cse, —cza, —cze. Kicsinyítőket képez fő- és melléknevekből: leány-ka, legény-ke, halvány-ka, szegény-ke. Néha megfordítva: ak: kúp ak, kup-ka, csut-ak, csut-ka, bics-ak, bics-ka.
Az ép szókból álló képzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
es, hangrendileg: as, es, ěs, os, ös.A régieknél rendesen: es, ma és;kihagyással: s, a kapcsolt szó után: is; leg-es-leg, Péter és Pál,apám s anyám, apám is, anyám is. Egyezik vele a tompább latin: et és it (em). Épen úgy tapadt a szóvégére mint no-s szóban, mely am. no-és. Mint kötszónak azon szókötési jelentősége van, melynél fogva két alanyt ugyanazon állítmánnyal egyesít pl.
A mássalhangzói szóképzőkről.
A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Ezek 1) önhangzó nélküli egyetlen mássalhangzóból állók, és pedig,      a) melyek a gyök vagy törzs véghangzójából alakultak, mint: ol-ó, ol-v; öl-ő, öl-v;nyel-ő, nyel-v; eny-ü, eny-v; ter-ü, ter-v; fe-ő, fe-j; sa-ó, sa-v;me-ő, me-ly; mi-ő, mi-ly; kese-ű, kese-ly, keser-ű, keser-v;gom-ó, gom-b; dom-ó, dom-b;      b) melyek a gyök végmássalhangzójábó...

217 cikk | 4 / 22 oldal