Nyelvi érdekességek - Legújabb cikkek

   

Az egyenlőhangú (homonym) gyökökről
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Valamint más nyelvekben, úgy a magyarban is fölös számuak az olyan szók, kivált gyökök, melyekugyanazon alakban egészen másmás érteményüek, péld. ár, lat. pretium, ár, lat, incrementum,copia, ár, lat. subula.
A gyökök módosulatai
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
1) Midőn az elülálló önhangzó változik, s az alapfogalomnak másmás árnyalatát vagy nemét fejezi ki, pl.
A gyökök nemződése nyelvünkben
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
A gyököket általán három fő osztályra sorozhatjuk.1) Melyek valamely kedvező vagy kedvezőtlen érzésből fakadt hangnak kinyomatai, vagyis úgynevezettkedélyszók, és pedig emberi vagy oktalan állati kedélyhangok, mennyiben ezek is az illető állatnakbizonyos érzését fejezik ki, pl.
Elvont vagy elavult törzsek
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Nagy számmal vannak nyelvünkben oly származékok is, melyek önállóan nem divatoznak, hanem más további származékszók alapját teszik. Ezeket a szoros értelemben vett gyököktől megkülönböztetve törzseknek nevezzük.
A gyökök fogalma
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Vannak a nyelvekben bizonyos alapszók, melyekből vagy belváltozás, vagy toldás által más-más,alapeszmében egyező, vagyis ugyanazon eszméből kiinduló szók erednek. Amazokat a nyelvészekgyököknek, emezeket származékoknak szokták nevezni. Minden szó vagy egyetlenegy fogalmat fejez ki, vagy többet; amaz egyszerü, emeztöbbszerü, vagy öszvetett, pl.
Áttételes  mássalhangzók
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
1) Midőn egy vagy több mássalhangzó eredeti helyét megváltoztatja, mint: parányi,aprányi; czómb, boncz; elme, érnie; ereszt v.
Hátratett  mássalhangzók
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Csupán a szók hangzatosságát nevelő toldalékok: csalárd, csalár; fogárd, fogár;édesd, édes; könnyűd, könnyű; hosszúd, hosszú; karcsúd, karcsú; kend, ken; fend, fen; csaláng,csalán; foszláng, foszlán; szatying, szatyin; mócsing, mócsin; borzag, borza ; ottang, ottan; itteng,itten; eperj, eper; szeder;, szeder; nyírj, nyír; cser/, cser; bánásai, bandsa; kancsal, kancsa; hangyái, h...
Közbevetett  mássalhangzók
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
Ezek is az alapszó érteményét részint változatlanul hagyják, vagy némileg módosítják.
Előtétes mássalhangzók
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
1) Melyek az alapszó érteményét nem változtatják, legfölebb hangzatosabbá teszik;a) ajakbötük: á, bá; amé, bámé; ámul, bámul; amit, bámit; dngó, bangó; Andri, Bandii; örzse,Éörzse; iczeg, biczeg; illeg, billeg; izgat, bizgat; ringat, bringát; ringyó, bregyó; izseg, bizseg;apa,papa; ityi,pityi; Ila, Pila; Ista, Pista; Erzse, Perzse; Anna, Panna; illeng, Jilleng; irka,firka; irics...
A  mássalhangzókról
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
A mássalhangzók szószervre nézve a) ajkiak, melyek idomitásában kiválólag az ajkak működnek, n. m.

217 cikk | 9 / 22 oldal