Történelem - Legújabb cikkek

   

'56-ban nem voltunk egyedül
Csaták »
Franco tábornok 100 ezer katonát küldött,de az USA megállította őket.Az eddig széles körben ismertekkel ellentétben 1956-ban nem maradt a magyar forradalom magára.      Spanyolország teljhatalmú vezetője, Franco tábornok 100 ezer önkéntes katonát indított útnak Magyarország felé, hogy megsegítsék a magyar forradalmárokat a bolsevik elnyomók elleni közdelemben.
A tihanyi apátság birtokösszeírása 1211-ből
Irodalom » Kódexek
II. András király (1205–1235) Uros (Úrias), volt tihanyi apát kérésére Tamás kancellárral és Pat nádorispánnal összeíratja a tihanyi apátság birtokait, szolgálónépeit, és az I. András király alapítólevelében elavult határleírásokat, új formába öltöztetve, megerősíti. Uros Tihanyban volt apát, s 1207-től kezdve a pannonhalmi apáti székben találjuk.
Keserű Mihály és húga, Krisztina békelevele
Irodalom » Kódexek
A három részből álló irat, melyben Keserű Krisztina kéri és megkapja bátyja bocsánatát, első része latinul adja meg az eseményen résztvevők nevét és tisztségeit, továbbá a testvéri kibékülés helyét és idejét. E szövegrész jó példa a korabeli nemesi név megjelenésére: a személy és családnéven kívül a birtok is a név fontos eleme.
Vér András menedéklevele (1493)
Irodalom » Kódexek
A saját kézzel írt (autográf) levél, melyben Vér András nyugtát ad Erdőhegyi Balázsnak a megfizetett pénzösszegről, az első, magyar nyelven írt hivatalos jellegű irat. Valójában egy nyugta pecsét nélküli másodpéldánya, mely Vér András sok zálogos ügye közül az egyikkel összefüggésben keletkezett.
Winkler-kódex
Irodalom » Kódexek
Az elején és végén is csonka Winkler-kódex elsősorban a kollektív ájtatosság eszköze volt, bár első része hóráskönyv jellegű. Keletkezése – több más magyar nyelvű kódexhez hasonlóan – a Nyulak szigeti zárda reformmozgalmával függ össze. A fegyelem visszaállításának szükségessége az 1468. évi capitulum generálén merült fel.
Weszprémi-kódex
Irodalom » Kódexek
Az egyértelműen ferences apácák számára (talán az óbudai klarissza kolostorban) készült kódex két részből áll, ezek eredetileg két külön könyvhöz tartoztak. A két részt legkésőbb a pozsonyi klarisszák köttették egybe. Az első rész (1–57. levél) tartalma egy Urunk kénnyáról való prédikáció, azaz devóciós passió.
Vitkovics-kódex – Miskolci töredék
Irodalom » Kódexek
Az 1525-ből származó Vitkovics-kódex 54 levél terjedelmű, magyar nyelvű kézirat. Eredetileg összetartozott a Miskolci töredékkel (6 levél). Ferences apácák, talán az óbudai klarisszák számára másolta egy kéz. A Vitkovics-kódex Bonaventura Regula novitiorum c. művének fordítását, breviáriumi hórákra beosztott passióelmélkedést és Krisztus utolsó szavairól szóló imádságot tartalmaz.
Virginia-kódex
Irodalom » Kódexek
Az 1515-ből származó Virginia-kódex a margitszigeti domonkos apácák számára készült 92 levél terjedelmű magyar nyelvű kézirat. Az első rövid szövegrésze gyónási tükör, a törzsanyagát pedig Assisi Szent Ferencről szóló legenda-összeállítás alkotja, amely néhány szó kivételével megegyezik a Simor-kódex legendatöredékével. Utána prédikációtöredék és csonka regula áll.
Tihanyi-kódex
Irodalom » Kódexek
A Tihanyi kódex az óbudai klarisszák számára készült 1530 és 1532 között. A kis formátumú kézirat egyetlen kéz munkája, a másoló-kompilátor, F. fráter, azonos a Kazinczy-kódex scriptorával. Nagy valószínűséggel Lippai Ferencről van szó, aki az 1510-es évek közepétől több mint két évtizeden át fontos szerepet töltött be a ferences rend történetében. F.
Thewrewk-kódex
Irodalom » Kódexek
Bár a szakirodalomban fölmerült, hogy a Thewrewk-kódex esetleg klarissza apácák számára készült, a magánáhítati célú imákat tartalmazó gyűjteményt szinte bizonyosan margitszigeti domonkos apácák állították össze 1531-ben (ld. 69v, 129r).

673 cikk | 1 / 68 oldal