Birtokos £, éi és ék.


Birtokos £, éi és ék.

Ez két elemből áll, ú. m. a birtoktárgyra visszamatató a- vagy «-böl, és a személyre

mutató 6-ből, mely mint tudjuk a- vagy e-re rövidül, tehát a (vagy e) és e öszveolvadva = é, pl.

ez a ház Péteré = ez a ház Péter e-e, mintegy Péter az-ja v. ez-je. így a persza nyelvben is :

áni-ó, vagy azdm'-o, szószerént ám. azzá övé v. abbeK-je, úgynogy azon án vagy ózon (az,

amaz) a többi személyekkel is öszvetétethetik, pl. áni-men (azzá éné vagy énnek), dni-tu (azzá

tenek) stb.

1) Fölveszi a névmódositó ragokat, pl. ezen ház Pálé, amaz Péteré; Pálénak nád-,

Péterének cserépfödele van. Ami házunk Páléval töszomszéd, Péterével szemközt áll; Páliban

sokan laknak, Péterében kevesen; Páléért tíz ezer forintot Ígértek, Péteréért csak ötezerét stb.

2) Járul birtokragos nevekhez : fiam-é, fiad-é, fia-é, fiunk-é, fiatok-é, fiok-é, fiaim-é,

tiaid-é, fiai-é, fiaink-é, fiaitok-é, fiaik-é. E viszonyban szintén fölveszi a névmódositó ragokat:

fiamé-ba, fiadé-ra, fiaé-hoz, fiunké-val, fiaitoké-val stb.

3) Midőn többesszámu birtoktárgyra vonatkozik, még t ragot vészen föl. „Ezen lovak

Pálé-i, nem Péteré-i. Ezen i itt is vagy a többes k képzőjének csonkúlata, s a föntebbi elemzés

szprént tulajdonkép így kellene lennie : Pál-ek-e (= Pál ezek-e v. ezek-je), vagy pedig itt is

kettöztetés rejlik, Pál e(z) a(z) ö(vé) = Pál-e-a-i = Pal-é-i.

4) Midőn az é birtokraggal ellátott személynév valóságos többesragot veazen föl,

családi és más személyt jelentő többes értelmet kap, vagyis jelenti mind azokat együtt véve, kik

az illető személylyel vérségi, vagy családi, vagy más társadalmi viszonyban állanak, pL biróék,

papék, tisettartóék — a bírónak, papnak, tiszttartónak családja, háznépe; Farkasak, Fodorék =

Farkas, Fodor nevű ember családja, tehát tulajdonképen biró-é-ök, Farkas-é-ők, vagy biró-é-ak,

Farkas-é-ak. Itt van már az é-nek valóságos többese. Ez ismét fölveszi a névmódosítókat: a biróék ebe a tiszttartóékét megmarta; Farkasoktól Fodorékhoz ment

5) Személyragozott nevek után is : uram-ék, uraim-ék, urad-ék, uraid-ék, fiam-ék,

fiaim-ék, fiad-ék, fiaid-ék stb.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,968 Kategória: A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Előző cikk: A névszók birtokragozásáról. Következő cikk: A személynévmások birtokragozása


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: