A "fekete magyarok" bejövetele


A "fekete magyarok" bejövetele

Ez idő szerint Nyugat-Európa legrégibb lakóiról csak annyit tudunk, hogy Spanyolország és Franciaország területén barlangokban kerestek menedéket és azok falára emberi alakokat és állatfigurákat rajzoltak. Az emberi alakok mezítelenek és feketék, állataik pedig nem az Európában honos állatok voltak, hanem afrikaiak: elefántok, orrszarvúk és gazellák. A tudások ezekből az adatokból bizonyosra veszik, hogy az Európában megfigyelhető első állandó lakosság Afrika területéről érkezett és talán az ott lezajló klimatikus változás (a Szahara kialakulása kényszerítette őket északabbra fekvő tájakra. Bármi volt elvándorlásuk oka, tény az, hogy ez a sötétes színű, de kaukázusi arcú lakosság elözönlötte Európa déli és nyugati tájait (198m 46; 213m 42).

 

Az is valószínű, hogy az afrikaiak Európába való átvándorlása a csiszolt kőkor elején is folytatódott (Kr. e. 3000-2500), amikor már Európa beljebb eső tájain is megfigyelhető jelenlétük, nevezetesen a Brit-szigeteken és Franciaország területén. Kilétüket az angol és francia szakemberek régóta kutatják, de még nem tudtak pontos feleletet adni a kérdésre. (26)

L.A. Waddell vizsgálatai szerint (Who were the Picts, 182m 91-126), az angliai piktek sötétes arcú, alacsony termetű emberek voltak. Nevüket a legrégibb angliai iratokban Picti, Pehiti, Pechty és hasonló változatokban találják, de értelméről semmi biztosat sem tudnak. E nép lakóterületeit hatalmas földhányásokkal, sáncokkal vette körül (nyomuk a helynevekben fennmaradt, 182m 95) és elsősorban állattenyésztéssel foglalkoztak. Még Cézár idejében sem törték magukat a földműveléssel, hanem főleg tejen és húson éltek, s testüket állati bőrökkel takarták be. (27)

 

Társadalmi szerkezetük anyajogú lehetett s egyik első írországi vezetőjük, Cesair asszony volt. A Brit-szigeteken eredetileg Altionban éltek, ahonnan azonban a nyomukban következő bevándorlók átszorították őket az Ír szigetre és Skóciába. (28)

 

A jelen időszámítás 6-8. századában úgy emlékeznek meg róluk, mint akik az Antonius- féle római faltól északra eső terület urai. A piktek a mai Franciaország területén is nagy tájakat tartottak ellenőrzésük alatt. Egyik terjedelmes hazájuk délnyugaton az óceán, Loire, Charente és Vienne folyók közt terült el, ahol még Cézár idejében is ők laktak. Területüket Picton néven nevezték, a lakosokat pedig Pictoni embereknek. Emléküket máig őrzi a Poitou területnév. Ugyancsak ők laktak a Garonne- medencéjében, ahol Brutus vándorlása idején ( Kr. e. 1103 ) egész Aquitania felett egy pikt király, Goffarius Pictus uralkodott (59m 154), Végül a Párisi-medence felett elterülő Picardia is piktoni tanyákból állt.

Mi magyarok kitűnően értjük a Picti, Pechty nevet, ha figyelemmel vagyunk a szókezdő P-hangnak ma F-ként való hangzására. E kulcs szerint ugyanis a rejtélyes név mai helyesírásunkkal egyszerűen Fekete, ugyanaz mint amellyel az egyiptomi magyarok nevezték sötét arcú honfitársaikat. A Franciaországban alkalmazott Picton pedig, a H-hang beiktatásával (Pict-Hon) annyi mint Fekete Hon, s a Pictoni Fekete Honi lakos.

 

Az európai piktek (Feketék) nemcsak névben és színben egyeznek az afrikaiakkal, hanem abban is, hogy az ő népi szimbólumuk is kígyó volt s ők is elsősorban állattenyésztéssel foglalkoztak, nagyszarvú (egyiptomi) marhákat legeltetve sáncokkal körülvett hatalmas udvaraikban. Nincs tehát semmi kétség, az Európában észlelhető sötétes arcú népesség Afrikából jött, kus fajta emberek lehettek, akik kaukázusi vonásokkal bírtak és magyar nyelven beszéltek (olv. 264m 45; 213m 42). A Brit-szigeteken élt piktek történetéből ismerünk egy-két figyelemre méltó mozzanatot. Az egyik az, hogy társadalmi szervezetük nélkülözte a magasabb politikai összefogást, amennyiben ők még az "államtalan társadalom" korában éltek, bandákban kóborolva, akárcsak núbiai rokonaik. Emiatt a nyomukban következő árja népelemek, amelyek már ismerték a hatalom összpontosításának magasabb formáját, hamarosan föléjük kerekedtek. A huszonkilenc nevet feltüntető pikt királyjegyzéken például minden második király neve előtt az Úr szó áll. Talán úgy kell ezt értelmeznünk, hogy az úr királyok fehér magyarok lehettek, a többiek viszont a feketék soraiból kerültek ki. (29)

 

Amikor a rómaiak Cézár vezetése alatt Kr. e. 54-ben megpróbálták Britanniát meghódítani, az ellenállást egy kus főember szervezte meg, név szerint Cassi-Vellanus. A római légiók Britanniából való kivonulása (A.D. 411) után a felszabadult területeket a piktek igyekeztek uralmuk alá vonni ami hosszas háborúskodással járt. A 9. század közepén a szigeteken élő pikteket a skótok véglegesen leigázták és beszüntették a pikt név használatát, E név helyett a KALEDONI, Kelet Hani elnevezést vezették be, de területükön, Kaledóniában ezután is a piktek maradtak a főnép. A skótok, akik a pikteket legyőzték, maguk is Régi Keletről származó népcsoport lehettek, a fehér magyarok csoportjából. A hagyomány szerint ugyanis a skótok őse egy egyiptomi királyleány volt, Skota fejedelemasszony, aki nagy kísérettel érkezett új hazájába és Skócia névadója lett. Következésképpen a kaledoni=kelethoni kifejezés illett a skótokra és piktekre egyformán.

 

A piktek eredeti sötét színe az évezredes keveredés folytán mára már javarészben elmosódott. E folyamatban azonban kétségtelenül közrejátszott az is, hogy bőrük pigmentáló tevékenysége idők múltán a mérsékelt égövi klímához alkalmazkodott. Franciaországi emléküket őrzi talán az a 205 darab "fekete Madonna" is, e 20 cm-től 80 cm-ig terjedő istenszobrok, amelyek közül 190 a kereszténység előtti korból ered és 76-nak az a különlegessége, hogy Franciaországban nem található fából vagy kőből készült. Ezek a szobrocskák valószínűleg a fekete istenanyát, az afrikai Setét Asszonyt ábrázolják s talán még az ó-hazából kerültek át Európába. (30)

 

18) A német szöveget angolban így találjuk: History must first make a clean sweep of these fables which, though purporting to be history, are nothing more than somewhat simple improvisations. Römische Geschichte, 7th ed. 188t, 44 sk. Idézi 150m 19. A magyar történészek is követték ezt a nézetet s a korábban nagyra becsült magyar elbeszélő kútfőket, Anonymus, Kézai és mások világviszonylatban is a legmagasabb színvonalon álló előadásait elutasították, vagy legalábbis nagyon aláértékelték.

 

19) Dans tous les manuels d'art roman, á la suite de Focillon, Baltrusaitis et aussi de Dieulafoy, il est d'usage d'insister, et avec raison d'ailleurs, sur I apport considérable en matiére d'architecture de la Syrle et de I'Asie mineure, 11m 86, olv. 100 sk, 116 és 122.

 

20) La question des bases pré-indo-européennes est le plus passionnant des problemes que pose, á I'heure actuelle, la toponymie . . . on attend des résultats révolutionnaires . . . horizons nouveaux, 46m 69.

 

21) A nyugat-európai kutatók az új eredménytől, amely a ragozó nyelvek elsőbbségét látszik igazolni Európában meglehetősen fáznak. A baszk nyelvvel kapcsolatban PI. egyik megjegyzésük így hangzik: An agglutinative monstruosity that, according to Basque legend even the Devil could not learn (Time, 1967 április 7). Másként fordítva a dolgot, a ragozó nyelv az emberi agyat jobban kiműveli és nagyobb teljesítményre teszi képessé, A baszk géniusz adta a nyugati világnak sok kiváló emberét akik névsorában szerepel Xaveri Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, MigueI de Unamuno és Simon de Bolivár.

 

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a nyugati szerint az ugor-nyelvek, amelyek közé is a magyart sorozzák, az árja csoportba tartoznak, méghozzá annak legősibb tagjai: Ugrian represent an earlier stage of Aryan 166m 151.

 

22) It now appears that most of the Words in "Anglo- Saxon" are neither continental Angle, nor Germanic Saxon, but Briton, 183m római 41. About fifty percent of the commonest words in use in the English language to-day is discovered to be Sumerian in origin with the same word-form, sound and meaning, 183m római 10; 182m római 9.

 

23) Indo-European pure est un mythe: les substrats allogénes sont aussi importants en AIIemange quten Italie, en Angleterre que en Franca 46m 12.

 

24) Saks dr. szavai eredeti fogalmazásban: The ancient Britons and Picts were originally Finno-Ugrians, tribes of the Finno-Ugrian population of the entire Europe, and they spoke idioms close to the tongue of the Aesti in the Vistula river valley, 212m 207. - That these territories also (az Ibériai, az Appenin és a Balkán-félsziget) were integral parts of Esto- Europa, and, from the ethnic point of view, had originally been Finno-Ugric, 212m 218. - The original inhabitants of Europe from time immemorial were the Finno- Ugric tribes. 212m 216.

 

25. A finnugor nyelvészek különféle elméletei . .. have to be classified as one-sided and erroneous, and not sufficiently founded on evidence, and not in conformity with the actual facts, 212m 17.

 

* E könyv műszaki előállítása már a befejezéshez közeledett, amidőn kezünkbe került A. Dolgopolski orosz nyelvész "Borelsch- Ursprache Eurasiens" c. tanulmánya (Bild der Wissenschaft, Stuttgart, 1973 október, 1140 s. köv. I.). Szerinte a különféle eurázsiai nyelvekben kb. 600 közös gyökszó észlelhető s ezek a szavak a mintegy 10.000 évvel ezelőtt beszélt ősnyelvből erednek melyet a szerző "boreális" (Borelsch) nyelvnek nevez.

 

E nyelv jellemzésére a következő mozzanatokat említi: (1) a nyelv a Régi Keleten az Eufráteszés a Perzsa-öböl környékén: (2) legjellemzőbb két alapszava az edényt jelentő 'KÁD' és a vizet jelentő "'VET" (ezek pontosan egyeznek a magyar Kád illetőleg Víz szóval). (3) a magyar nyelv eredete bebizonyítottan "boreális" (Borelsch Ursprung bewiesen). Vagyis a magyar nyelv kialakulása az orosz kutató szerint a Régi Keleten ment végbe, miként mi is hangoztatjuk. Az a nagy fokú egyezés azonban, ami a boreális és a magyar között fennáll, szerintünk; akik jobban tudunk magyarul mint Dolgopolski, indokolttá teszi, hogy a szóban forgó ősnyelvet egyszerűen "magyar ősnyelvnek" nevezzük és ne bonyolítsuk a kérdést egy újabb műkifejezés forgalomba hozásával.

 

26) La question Picte est une des plus débattues de I'histoire ancienne de Bretagne, mais il ne semble pas du elle soit beaucoup éclairée au cours de ces longs débats, 102m I 250 sk. A vitára vonatkozólag olv. még 212m 200 sk.

 

27) Cézár írja a piktekről: Interiores (vagyis a sziget belsejében lakók) plerique frumenta non serunt, sed lacte et care vivunt pellibusque sunt vestiti, 28m I 203.

 

28) Huxiey szerint a piktek . . . have been widely distributed in remote prehistoric times over the British Isles, from Cornwall to Caithness, and over Ireland. and also over the European continent from Basque and Iberia eastwards, 182m 1.

 

29) A piktek királyjegyzékén szereplő úr királyokról Waddell így szól: This fact is of great significance, as showing that these early kings of the Picts succeeded in the paternal line and not in the maternal line and were therefore presumably Aryan and not hemselves Picts. 182m 87.

 

30) A fekete Madonnákra vonatkozó adatokat E. Salliens. Nos Vierges noires leur orgine (Paris, 1945) c. munkájából Enderlin Gyöngyi (Franciaország) közölte velem. Értékes adalékát ez alkalommal is melegen köszönöm.

 

Akármennyi tehát a Franciaország területén és a Brit-szigeteken megállapodott piktek történetében a hiányosság, a rendelkezésünkre álló adatokból mégis kihámozható a lényeg. Ez abban foglalható össze, hogy a Nyugat-Európában történetileg észlelhető első népesség szintén a Régi Keletről elhúzódó lakosság volt, kus fajtájú emberek, akik magyar neveket viseltek és magyar nyelvemlékeket hagytak hátra. Nem tévedett tehát Saks dr., amikor ezt az első nyugat-európai népességet a finnugor nyelvet beszélő őseurópaiak közé sorolta.

 

Az Európa nyugati tájaiba igyekvő kő- és bronzkori bevándorlók első pihenő állomása rendszerint Itália volt és a közelébe eső szigetek. Feltűnő, mily gyakran fordul elő az itteni régi helynevekben is az "Úr" összetevő elem és hangtani változatai.

Forrás: Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. január 19. Szerkesztette: Garamszegi Vanda Natasa
Nézettség: 2,015 Kategória: Irodalom » Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
Előző cikk: Európa nyugati részébe is magyar ajkú népesség érkezett először Következő cikk: A fehér magyarok első hulláma


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: