Történelem - Irodalom - Kódexek

   

Teleki-kódex
A Teleki-kódex (1525–1531) magyar nyelvű kézirat, amelyet ferences apácák számára írt négy másoló. Az utolsó Sepsiszentgyörgyi Ferenc, az első pedig a Vásárhel (Marosvásárhely) helynevet adja meg. A kódexben Szent Anna, Ádám és Éva és Szent Makárius legendája, valamint elmélkedések, példák, imádságok és a klarisszák számára Szent Bonaventura alapján készült regulák találhatók.
Thewrewk-kódex
Bár a szakirodalomban fölmerült, hogy a Thewrewk-kódex esetleg klarissza apácák számára készült, a magánáhítati célú imákat tartalmazó gyűjteményt szinte bizonyosan margitszigeti domonkos apácák állították össze 1531-ben (ld. 69v, 129r).
Tihanyi-kódex
A Tihanyi kódex az óbudai klarisszák számára készült 1530 és 1532 között. A kis formátumú kézirat egyetlen kéz munkája, a másoló-kompilátor, F. fráter, azonos a Kazinczy-kódex scriptorával. Nagy valószínűséggel Lippai Ferencről van szó, aki az 1510-es évek közepétől több mint két évtizeden át fontos szerepet töltött be a ferences rend történetében. F.
Vér András menedéklevele (1493)
A saját kézzel írt (autográf) levél, melyben Vér András nyugtát ad Erdőhegyi Balázsnak a megfizetett pénzösszegről, az első, magyar nyelven írt hivatalos jellegű irat. Valójában egy nyugta pecsét nélküli másodpéldánya, mely Vér András sok zálogos ügye közül az egyikkel összefüggésben keletkezett.
Virginia-kódex
Az 1515-ből származó Virginia-kódex a margitszigeti domonkos apácák számára készült 92 levél terjedelmű magyar nyelvű kézirat. Az első rövid szövegrésze gyónási tükör, a törzsanyagát pedig Assisi Szent Ferencről szóló legenda-összeállítás alkotja, amely néhány szó kivételével megegyezik a Simor-kódex legendatöredékével. Utána prédikációtöredék és csonka regula áll.
Vitkovics-kódex – Miskolci töredék
Az 1525-ből származó Vitkovics-kódex 54 levél terjedelmű, magyar nyelvű kézirat. Eredetileg összetartozott a Miskolci töredékkel (6 levél). Ferences apácák, talán az óbudai klarisszák számára másolta egy kéz. A Vitkovics-kódex Bonaventura Regula novitiorum c. művének fordítását, breviáriumi hórákra beosztott passióelmélkedést és Krisztus utolsó szavairól szóló imádságot tartalmaz.
Weszprémi-kódex
Az egyértelműen ferences apácák számára (talán az óbudai klarissza kolostorban) készült kódex két részből áll, ezek eredetileg két külön könyvhöz tartoztak. A két részt legkésőbb a pozsonyi klarisszák köttették egybe. Az első rész (1–57. levél) tartalma egy Urunk kénnyáról való prédikáció, azaz devóciós passió.
Winkler-kódex
Az elején és végén is csonka Winkler-kódex elsősorban a kollektív ájtatosság eszköze volt, bár első része hóráskönyv jellegű. Keletkezése – több más magyar nyelvű kódexhez hasonlóan – a Nyulak szigeti zárda reformmozgalmával függ össze. A fegyelem visszaállításának szükségessége az 1468. évi capitulum generálén merült fel.

48 cikk | 5 / 5 oldal